Nyheter

Metsä ökar produktionen av fanerlaminatträ (LVL)

Text: Lars-Olof Tandberg

Att bygga i trä har många fördelar. Det är lättare än stål och betong och går oftast snabbare att bygga. Trä kan återvinnas till nya byggen och lagrar dessutom koldioxid. Den finska skogskoncernen Metsä ökar nu produktionen av fanerlaminatträ (LVL), som med mindre dimensioner ger lika bra bärighet som korslimmat trä, betong eller stål. Metsä Wood hjälper även sina leverantörer att bruka sina skogar på ett hållbart sätt. Det är en förutsättning för att det ska finnas tillräckligt med träråvara i framtiden.

Metsä Wood är dotterbolag till Metsäliitto Cooperative som ägs av drygt 90 000 finska privata skogsägare. Tillsammans äger de cirka hälften av all skog i Finland. Metsä Wood har fått tydliga signaler från ägarna att de vill ha ett hållbart skogsbruk.

– Intresset att vårda skogen är stort. Många små privata skogsägare vill lämna över skogen till sina barn lite bättre än den var när de tog över, säger Jaakko Anttila som är vice vd på Metsä Wood.

Marknadschefen Henrik Söderström påpekar att produktiviteten i byggbranschen till skillnad från de flesta andra branscher i princip inte har ändrats på de senaste hundra åren.

– Därför är trä ett bra material för att öka produktiviteten. I dag står trä för sex procent av allt byggmaterial i Europa. Det finns en stor potential att öka den andelen. Trä lämpar sig väl för prefabricerade byggelement och det binder dessutom koldioxid, säger Henrik.

Lagrar koldioxid

Han konstaterar att byggbranschen står för cirka 30 procent av världens utsläpp av växthusgaser årligen. Att använda trä i byggprojekt kan hjälpa till att reducera den siffran genom att trä lagrar koldioxid.

En kvadratmeter betongvägg genererar 120 kilo CO2-ekvivalenter medan en kvadratmeter trävägg endast genererar 32 kilo CO2-ekvivalenter.

– Dessutom lagrar träväggen 90 kilo CO2-ekvivalenter. Och båda väggarna har samma lastbärande förmåga, understryker Henrik Söderström.

En stor produkt för Metsä Wood är fanerlaminatträ (LVL) som är ett alternativ till korslimmat trä och andra träprodukter. Efterfrågan på företagets produkt Kerto LVL är större än vad man kan producera. Därför byggs nu en ny fabrik för tillverkning av Kerto LVL utanför Jyväskylä, som kommer att öka produktionskapaciteten med 50 procent.

– Det finns inte så mycket LVL på marknaden och det är därför det inte används mer. Men det är ett väldigt bra material som kan konkurrera med andra trämaterial och även med betong och stål. Därför ser vi stora möjligheter med den nya fabriken.

Fanerlaminatträ

Att använda byggmaterial så effektivt som möjligt och att minska mängden spill är bra både för miljön och för att hålla nere kostnaderna i ett projekt. Här menar Metsä Wood att LVL har många fördelar.

– Kerto LVL kan tillverkas i färdiga längder så att man slipper kapa materialet. Genom prefabricering minskar arbetet på byggplatsen. Med LVL går det att prefabricera stora byggelement som ändå är lätta och starka. Det gör att installationen på plats går snabbare, vilket kan minska byggtiden med 20 procent, berättar Jussi Björman, som är affärsutvecklare på Metsä Wood.

Ett exempel på byggen där Kerto LVL använts är den tillfälliga saluhallen vid Östermalms torg i Stockholm. När renoveringen av Östermalmshallen var klar monterades den tillfälliga hallen ner och byggdes upp igen som en padelhall i Göteborg.

– Det här är ett nytt sätt att tänka för att ta vara på våra resurser. I stället för att riva byggnader bör man redan i planeringen tänka hur byggnaden ska kunna flyttas och återanvändas. Till exempel att använda skruv i stället för lim och spik, för att underlätta en nedmontering, säger Jussi Björman.

Hållbart skogsbruk

Metsä Wood arbetar efter insikten att det inte är hållbart att fortsätta med intensivt skogsbruk som utarmar skogarna, minskar biodiversiteten och i förlängningen bidrar till de negativa klimatförändringarna.

– Att vi går över till regenerativt skogsbruk och tar hand om skogen på ett hållbart sätt är en förutsättning för att vi ska kunna vårda naturen och klimatet och för att skogsindustrin ska få tillräcklig tillgång till råmaterial, understryker Timo Lehesvirta som är ledande naturexpert på Metsä Wood.

I dag är 13 procent av skogen i Finland skyddad. Framöver kommer krav både i Finland och från EU att den andelen ska ökas. Metsä Wood har insett att ökat skydd och mer biodiversitet även behövs i de privata skogarna.

Hjälpa naturen

– I stället för att bara avverka skog erbjuder vi därför våra skogsägare hjälp att ställa om till ett mer hållbart skogsbruk. Det gäller inte enbart att lagra koldioxid. Det handlar även om vattentillgång, mångfald av växter och djur, pollinering och möjligheter för människor att vistas i skogen, säger Timo Lehesvirta.

Han berättar att Metsä Wood bland annat tittar på system för att kunna lämna kvar delar av ett område vid avverkning.

– Då kan naturen själv se till att överföra det som är bra för skogen till nästa generation. Det är även viktigt att gå från monokultur till en blandad kultur med flera arter. Att lämna kvar döda träd är också viktigt eftersom de är hemvist för bland annat insekter som äter barkborrar.

Flera trädarter

Skogar med flera trädarter är mer motståndskraftiga mot störningar och klimatförändringar.

Metsä Woods fokus är att skydda framför allt gran genom att låta den växa tillsammans med lövträd som exempelvis björk och hassel. Björkar tar med sig saker som svampar och annat som är nyttigt för granen. Blandskog minskar även risken för stormfällning.

– Ökad biodiversitet i skogarna är en möjlighet för oss att säkra vår råvara i framtiden. Vi har tittat på vad som finns i de skyddade skogarna och sedan försöker vi överföra det till de kommersiella skogarna. Om vi inte gör något för att öka hållbarheten i skogsbruket kommer varken Metsä Wood eller Finland att kunna konkurrera i framtiden, konstaterar Timo Lehesvirta.