Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift genom att arbeta med byggnaden, driften och förvaltningen.

Sweden Green Building Council tog hösten 2017 beslut om att ett certifieringssystem för byggnader i drift skulle utvecklas inom ramen för Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader – Miljöbyggnad. Certifieringen fick namnet Miljöbyggnad iDrift. Miljöbyggnad iDrift bidrar till en förbättrad miljöprestanda för byggnader genom dess drift och förvaltning.

Certifieringen ska driva arbetet med hållbara byggnader och förvaltning samt vägleda till relevanta miljöåtgärder. Miljöbyggnad iDrift är möjligt att använda för alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation och ägandetyp.

Områden och indikatorer

Miljöbyggnad iDrift omfattar fem områden:

1/Inomhusmiljö – omfattar brukarnas direkta upplevelser av komfort.

2/Hälsa – avser byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.

3/Klimatpåverkan – avser hur byggnadens energianvändning och effektbehov påverkar klimatet.

4/Resurser – avser miljöpåverkan orsakad av material och åtgärder för att minska resursanvändning och avfallsmängder.

5/Skick – avser fastighetens skick genom byggnadsdelar och installationer.

Dessa fem områden innefattar 14 indikatorer som definierar olika delar av byggnaden, driften och förvaltningen. Indikatorerna grupperar samman kriterier, obligatoriska och/eller valfria.

Källa: Sweden Green Building Council