Nyheter

Ekologer främjar den biologiska mångfalden i fastighetsprojekt

Bevarandet av flora och fauna blir allt viktigare inom fastighetssektorn när det finns en stark strävan om att öka tillgångarnas värde och hållbarhet.Certifieringar för hållbar fastighetsprestanda, såsom HQE, BREEAM och WELL, är idag legio.

Detta har medfört att dessa typer av standarder inte längre har samma differentieringseffekt för marknaden.

Andra standarder och märkningar har nyligen dykt upp för validering av tertiära byggnaders överensstämmelse med bevarandet av den biologiska mångfalden, såsom märkningarna Effinature som utfärdas av institutet Irice, och BiodiverCity från International Biodiversity & Property Council som representeras av aktörer inom urbanism, fastigheter och miljö.

The Agility Effect bistår kunderna i bevarandet av den biologiska mångfalden i både design-, konstruktions- och driftsfasen.

På bilden: Vid uppförande och renovering av byggnader är åtgärderna för den biologiska mångfalden i tertiära fastigheter främst inriktade på vegetation. Dessa kan bestå i att man anlägger grönområden nedanför byggnaderna där växtarter fritt kan utvecklas och som naturligt attraherar en mängd olika insekter och fåglar