Nyheter

Miljömålsuppföljningen: Negativ utveckling för klimat och biologisk mångfald

Naturvårdsverket har presenterat sin årliga uppföljning av miljömålen för 2021. För två av miljökvalitetsmålen – frisk luft och försurning – gick utvecklingen i positiv riktning under förra året. Detta ökar förutsättningarna att nå målen, men luftföroreningarna ligger fortfarande långt från målnivån, konstaterar Naturvårdsverket.

För nio av miljömålen var utvecklingen neutral och för fem av dem – inklusive målet om att begränsa klimatpåverkan och majoriteten av målen som rör biologisk mångfald – bedöms utvecklingen vara negativ. För målet Myllrande våtmarker anses utvecklingstrenden dock ha förändrats från negativ till neutral.

När det gäller det övergripande generationsmålet bedöms omställningen i Sverige ha tagit fart, men på viktiga områden som miljö- och klimatpåverkan från konsumtion och ekosystemens återhämtning, går utvecklingen i många avseenden åt fel håll, enligt myndigheten.