Nyheter

Socialtjänsten flyttar in i miljöcertifierat kontor

Samhällsbyggnadsbolaget har höga miljö- och hållbarhetsambitioner. Allt nyproducerat certifieras enligt Miljöbyggnad, bland annat en kontorsbyggnad som har färdigställts åt socialtjänsten i Västerås.

Socialtjänsten hade tidigare sin verksamhet på flera olika adresser. Dessutom var lokalerna slitna och dysfunktionella. Behovet var stort att samlokalisera verksamheten till en plats. Tack vare att Socialtjänstens Hus nu står klart, har personalen fått mycket bättre arbetsmiljö och arbetet kan bli effektivare. Inte minst en gemensam administration bidrar till detta.

Socialtjänstens Hus har uppförts vid Sigurdsgatan, med Comfort Hotel och Västerås Central som grannar. Det är lätt att resa hit och att hitta till huset. Med de nya lokalerna kan individ- och familjeförvaltningen värna om besökarnas integritet och trygghet på ett bättre sätt. Det är också lättare att samverka internt med närmare kontaktvägar, vilket ger möjlighet till snabbare handläggning och bättre service.

Lång tid för byggärendet

Frågan om ett Socialtjänstens Hus väcktes i en moderat motion i maj 2014. Projektbeslut togs i Individ- och familjenämnden och Fastighetsnämnden i februari 2018 och i november 2019 gavs bygglov. Huset stod klart för inflyttning under januari i år.

En förfrågan gick ut till marknaden redan under 2017 och Samhällsbyggnadsbolaget presenterade ett förslag som föll i god jord hos Västerås Stad. Samhällsbyggnadsbolaget är inriktat på fastigheter för offentlig förvaltning och har stort fokus på att bidra med samhällsnytta.

Nu står alltså kontorshuset klart vid Sigurdsgatan. Byggnaden har fem plan ovan mark och ett underjordiskt garage. Lokalytan omfattar 7800 kvadratmeter, där Västerås Fastighetsförvaltning hyr 6900 kvadratmeter på ett 15 år långt kontrakt.

Entréplanet är välkomnande och öppet, med ett mottagningstorg och café. En trappa upp finns bland annat mötesrum och lokaler för konferens och sammanträden. I övrigt är det aktivitetsbaserade öppna kontorslandskap för ungefär 370 medarbetare.

I den lägre huskroppen finns kontorslokaler samlade innanför en separat entré och dessa lokaler hyr Samhällsbyggnadsbolaget ut till externa brukare.

Arkitekt för både hus och interiör är Et Cetera. Man har valt naturliga och gedigna material som tegel, trä och puts, som kommer igen i både fasad och interiör. Exteriört finns vertikala och horisontella träribbor med motsvarigheter i fönsternischer och inredning. Införlivat i byggnaden finns ett tegelväggsparti som bevarats från den ursprungliga bebyggelsen.

– Arkitektens insatser har fallit mycket väl ut, säger Maria Liderås, regionchef för region öst hos Samhällsbyggnadsbolaget.

Förnybar energi

Inledningsvis gjordes utredningar om energianvändning och energiprestanda. Valet föll på att använda grön fjärrvärme från Mälarenergi och förnybar el. Taket är försett med solceller som klarar att producera nästan all fastighetsel.

– Samhällsbyggnadsbolaget har höga ambitioner för miljö och hållbarhet. Företaget ska bli klimatpositivt till år 2030, berättar Maria Liderås. Som ett led i detta miljöcertifierar vi samtliga nyproduktioner enligt Miljöbyggnad Silver.

Socialtjänstens Hus har klarat detta och fått sin preliminära certifiering.

– Detta är vi absolut stolta över. Efter 2022 ska vi följa upp energianvändningen och kommer att följa upp även övriga indikatorer i Miljöbyggnad, fortsätter Maria Liderås.

Den indikator som var svårast att arbeta med under projekteringen var dagsljuset. Stora fönsterareor ger givetvis mycket dagsljus. Samtidigt kan detta innebära värmeläckage vintertid och mycket solinstrålning sommartid. Projektörerna fick modellera mycket med geometri och formfaktorer innan man hittade den slutliga utformningen.

Utemiljön

Miljön kring Sigurdsgatan har av givna historiska skäl karaktär av hamn- och industriområde. Läget nära järnvägsstationen är centralt och gatunätet är väl utbyggt. Till platsens gröna värden hör strandpromenaderna längs Mälaren. Trots de begränsade förutsättningarna har beställare och arkitekt lyckats addera flera gröna värden. Det är lätt att nå huset med cykel och lätt att ställa ifrån sig den. Miljöhuset har försetts med en gradäng i form av en soltrappa där det går för den som önskar att ta en ”grön paus”.

Totalentreprenör för mark och bygg

Projektet har genomförts som en totalentreprenad i samverkan där NCC som totalentreprenör svarat för både mark och bygg.

– Tack vare tidigare uppdrag vi fått har vi faktiskt byggt mycket i denna stadsdel, berättar Patrik Widerönn, projektchef hos NCC.

En utmaning med Socialtjänstens hus var att huset upptog större delen av byggplatsen.

– Vi fick använda oss av inåt strävad spont vilket gjorde att grundläggningen tog längre tid. Vi har emellertid haft en fördel genom att vi kunde sitta i befintliga lokaler med en verkstad där vi förtillverkade en hel del byggelement, fortsätter Patrik Widerönn. Detta underlättade logistiken kring bygget.

Husen har för övrigt stommar av stål och HDF-element som levererades av UPB Sweden AB.

NCC Västmanland Sörmland bygger i de allra flesta fall för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad. Därför har företaget egna specialister, bland annat Miljöbyggnadssamordnare. Övrig hantering av miljöaspekter låg på platschefen. Som materialbedömningssystem användes Byggvarubedömningen.

– En framgångsfaktor bakom projektet är det mycket goda samarbete vi haft med Samhällsbyggnadsbolaget, poängterar Patrik Widerönn.

– Vi är mycket nöjda med NCC:s insatser. De har klarat sin del av arbetet med miljöcertifieringen bra och även byggproduktionen där de dragit fördel av tidigare erfarenheter av att ha byggt i detta område med svåra grundläggningsförhållanden, avslutar Maria Liderås.

FAKTA:

Tidplan: februari 2020–januari 2022
Byggherre: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Totalentreprenör i samverkan: NCC
Arkitekt: Et Cetera Eva Trangärd Arkitektkontor AB
Kostnad: cirka 250 miljoner kronor