Nyheter

Forskaren – nytt Life Science Center – certifieras med LEED och WELL

Text: Kjell-Arne Larsson

I Hagastaden, med närhet till Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, uppförs ”Forskaren”. Ambitionen är att certifiera byggnaden enligt LEED för högsta nivån Platinum och dessutom certifiera enligt WELL.

Hagastaden är redan en smältdegel för forskare verksamma inom hälsa och Life Science. I och med ”Forskaren” som har en cirkulär utformning får nu området även i bokstavlig mening ett nav kring vilket verksamheterna cirkulerar.

Både arbetsplatser och offentliga ytor

Forskaren ska rymma 24000 kvadratmeter flexibla kontorslokaler, laboratorier och gemensamma ytor. På taket arrangeras en grön terrass och solceller installeras. Arbetsytorna kommer att hyras ut till aktörer inom Life Science. Bottenplanet blir öppet och offentligt. Här ska Tekniska museet inreda en filial, där allmänheten på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt ska kunna ta del av vad som händer i forskningsvärlden.

Det danska arkitektföretaget 3XN har tagit fasta på skandinaviska toner och utnyttjar ljuset tillsammans med naturliga och taktila material som trä och sten. Fasaden karaktäriseras av mycket glas och vertikala lameller i accoyaträ. Gemensamma bekvämlighetsytor präglas av gröna inslag.

Som grund för miljökraven tillämpas inte enbart LEED och WELL. Stockholm Stads krav tillgodoses också, liksom byggherren Vecturas egna målsättningar som gäller bland annat klimatpåverkan. Inte minst väljs material som ger lägre utsläpp av CO2e i värdekedjan.

– Vectura vill vara ledande när det handlar om minskad klimatpåverkan och cirkularitet, säger projektledaren Sherko Eliassi. Vi valde LEED för dess höga krav på styrning av hållbarhetsarbetet under produktion och förvaltning. Systemet täcker en lång rad miljöindikatorer, är internationellt och har hög trovärdighet.

Certifieringsarbetet inleddes mycket tidigt i projektet, innan programhandlingen låg klar. Maria Nordberg från Polygon anlitades som LEED AP (Accredited Professional) och WELL AP. Hon kommer att finnas med under hela projektet.

– Miljöaspekterna måste vara del av allt i projektet, inte minst vid upphandlingen och under produktionen. Alla måste förstå vad som gäller och arbeta mot gemensamma mål, fortsätter Sherko Eliassi. För frågor vänder man sig till AP:n eller till entreprenörens miljösamordnare.

– Vi jobbar inte bara för att plocka poäng i certifieringssystemen, utan vill utveckla miljöaspekterna så mycket det går. Inriktningen är att ge Forskaren ett stort mervärde, menar Sherko Eliassi.

Samordningsvinster

För dokumentation och samling av bevis för certifieringarna görs samordningsvinster mellan LEED och WELL. Vectura drar nytta av den Cross Walk som finns, det vill säga en färdig rutin för samordningen. Alla produkter och material registreras i Byggvarubedömningen. Den är en viktig datakälla, liksom 3D-modellen för Forskaren.

– Konsultföretaget Plant hjälper oss med bland annat klimatberäkningar och livscykelanalyser. Dessa hämtar data från 3D-modellen. Detta arbete går allt lättare allteftersom bättre verktyg utvecklas. Byggbranschen måste ha tillgång till bra verktyg som hänger med i utvecklingen och de allt högre miljökraven, både formella krav och krav från ambitiösa byggherrar som oss på Vectura, säger Sherko Eliassi.

Vectura valde LEED:s systemanpassning ”Core & Shell” och inte ”Fully Fitted”. Core & Shell är lämpligt eftersom Forskaren ska hyresgästanpassas, vilket innebär att byggherren inte styr den precisa inredningen inom hyresgästlokaler.

– Men för att säkra upp hyresgästernas hållbarhetsarbete i anslutning till fastigheten ska vi se till att ge dem Guidelines, avslutar Sherko Eliassi, projektledare för Vecturas bygge av Forskaren.

Elekta

Den första stora hyresgästen blir Elekta som placerar sitt huvudkontor i Forskaren. Elekta arbetar med precisionsdriven strålbaserad medicin. Företaget har skrivit ett grönt hyresavtal för 5700 kvadratmeter kontor, laboratorier och Showroom.