Nyheter

Livscykelanalys – grunden för allt miljöarbete

Kraven att göra livscykelanalyser ökar i byggbranschen och användningen av LCA kommer att breddas och intensifieras. Livscykelanalys upplevs nog av många som ett svårt ord. Och en livscykelanalys är i grunden mycket svår. Det handlar om att räkna ut miljöpåverkan ur flera aspekter under en byggnads eller produkts livscykel.

Lyckligtvis finns hjälp att få, dels i form av kunniga konsulter, dels i form av programvaror. Alla stora och många små konsultföretag har specialutbildad personal. Dessutom erbjuder marknaden digitala hjälpmedel för dig som själv vill göra en livscykelanalys. Så i praktiken är det numera inte särskilt svårt. Varje företag som lägger ner kostnader – framförallt i form av egen arbetstid – kommer att vinna i längden. Att tänka på miljön kan rent av bli nödvändigt för att på sikt överleva i byggbranschen.

Genom LCA får man fram olika nyckeltal för miljöpåverkan, exempelvis kilo koldioxid per kvadratmeter lokalyta. Du kan då klart presentera för byggherrar, hyresgäster med flera, svart på vitt vad byggnaden presterar ur miljösynpunkt. Nyckeltal kan helt enkelt hjälpa dig att få kunden att välja just din produkt, lösning eller byggmetod.

Resultaten av en LCA med bland annat dess nyckeltal kan knytas till den slutliga dokumentation som byggentreprenören överlämnar till beställaren. Detta gäller vare sig dokumentationen är i pappersform, som digitala filer eller en digital tvilling av byggnaden. Till slutdokumenten går det att knyta LCA:er, miljödatablad, eBVD:er, EPD:er med mera.

Täcker då en livscykelanalys in all tänkbar miljöpåverkan, som artikelns rubrik antyder? Nej, inte riktigt. Den europeiska standarden EN 15978 täcker in sju olika slag av miljöpåverkan (se punktlista). Samtliga handlar om den yttre miljön. För att bedöma byggnadens inre miljö och påverkan på hälsa och välbefinnande, måste beställaren/byggentreprenören/projektören ta fram andra data och använda andra metoder för att bedöma miljöaspekter under byggnadens och produkternas livscykel.

Viss hjälp en bit på vägen går det att få genom användning av något bedömningssystem för byggmaterial: Basta, Byggvarubedömningen, Sundahus Miljödata eller Svanen.

Livscykelanalys – LCA

En livscykelanalys kartlägger miljöpåverkan från vaggan till graven. För en byggnad omfattas produkt- och byggproduktionsskede A1-5, användningsskede B1-7, slutskede C1-4 (enligt standard EN 15978). För en produkt omfattar LCA allt från råvaruuttag till att produkten återvinns eller deponeras.

Det finns inga krav i offentligrättsliga regler, till exempel i PBL, att göra en LCA. Men i vissa miljöcertifieringssystem finns krav att göra LCA för delar av byggnaden.

För byggnader:

I den LCA-standard som används i Europa ingår följande miljöpåverkan.

klimatpåverkan av växthusgaser

försurning

övergödning

utarmning av icke-fossila resurser

utarmning av fossila resurser

ozonnedbrytning

marknära ozon

När görs en LCA?

Den är lämplig att utföra i olika faser av byggprojektet, främst:

1 I tidig fas, förstudie/program

2 Vid upphandling av entreprenörer, projektering/byggproduktion

3 Vid uppföljning, byggproduktion/förvaltning

4 Vid ombyggnad

En tidig LCA gör stor nytta. Den visar stort och smått, vad som påverkar miljön mycket respektive litet. Tidigare val av produkter, byggsystem, produktionsmetoder och transporter, ger större möjlighet att påverka den slutliga byggnadens miljöpåverkan. Ju tidigare beslut om produktval desto större frihet att välja bästa lösning. Ett tidigare val innebär att undvika kostnader som ofta blir följden av sena byten. Tidig LCA och tidiga val kan också göra byggprojektet mer kostnadseffektivt.

En LCA görs i fyra steg:

1 Definiera mål och omfattning. Bestäm vad du vill använda LCA-beräkningen till: Vilka frågor ska den ge svar på? Hur omfattande ska den vara? Vad ska resultatet användas till? Vilka krav ställs på datakvalitet?

2 En inventering görs av de resurser (energi och material) som används under livscykeln (resurssammanställning) och vilka utsläpp de orsakar.

3 Bedöm miljöpåverkan. Här relateras utsläpp och användning av resurser till olika miljöproblem (miljöpåverkanskategorier). Exempelvis kan utsläpp av koldioxid vid tillverkning av betong relateras till klimatpåverkan. Grunden för att kunna jämföra exempelvis olika byggsystem är de nyckeltal som räknas fram under livscykelanalysen.

4 Tolka resultatet. Här sätts resultatsiffrorna i ett perspektiv så att de frågor LCA:n avsåg att undersöka får sitt svar.

Ett av de företag som har arbetat under flera år med livscykelanalyser är ByggPartner, en byggentreprenör som även tar fram bygghandlingar, allt från förstudier till detaljprojektering.

– När jag för 3—5 år sedan blev orienterad i LCA var det en aha-upplevelse. Jag frågade mig vad vi hållit på med hittills under alla år. LCA är ett fantastiskt verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan och jämföra alternativ, säger Kristian Haglund, ansvarig för projektering hos ByggPartner.

Man förstår av namnet att till ByggPartners affärupplägg hör partnering, en form av nära samarbete mellan beställare och utförare. I företagets partneringupplägg ingår numera erbjudande att också göra livscykelanalyser.

ByggPartner har idag en egen LCA-specialist, nämligen Ricardo Ramirez Villegas. Under sju år var han industridoktorand i miljövetenskap hos ByggPartner.

– Inledningsvis var jag mest inriktad på energieffektivisering i samband med ROT-projekt, berättar Ricardo. Då diskuterades bland annat förbrukning av primärenergi och primärenergifaktorer. Men vi önskade en bredare och mer korrekt bild av en fastighets energiförbrukning och började använda livscykelanalyser. Beräkningen tar hänsyn till så mycket mer än bara den köpta energin, bland annat energiförbrukningen vid uppförandet av en byggnad.

ByggPartner har sedan flera år en träbyggnadsstrategi, men den innebär alltså inte att man anser trä vara allena saliggörande.

Styrkan med de livscykelanalyser som bland annat ByggPartner kan ta fram, är att de tillför mycket för beslutsunderlagen i ett projekt. En livscykelanalys redovisas bland annat i form av nyckeltal som visar miljöpåverkan vid olika val av byggsystem och material. ByggPartner presenterar nyckeltalen för sina kunder på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt.

– Livscykelanalysen med sina nyckeltal utgör ett oerhört kraftfullt beslutsunderlag. Men det är viktigt att få med livscykelanalysen i tidigt skede. Det ger flexibilitet. Man undviker kostsamma byten i sena skeden. En livscykelanalys kan generellt göra bygget mer kostnadseffektivt, även på sikt. Allt detta gynnar både byggentreprenören, kunden, samhället och miljön, menar Ricardo.