Nyheter

Satsa på befintligt bestånd

Text: Kjell-Arne Larsson

Nya byggnader utgör endast en liten del av hela fastighetsbeståndet. För att hushålla med energi och andra resurser samt förbättra både inre och yttre miljö är det angeläget att även satsa på befintligt bestånd. Mot den bakgrunden introducerade SGBC certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift, vilket skedde 2020. Miljöbyggnad iDrift ska driva arbetet för hållbarhet och vägleda fastighetsägaren till relevanta åtgärder.

Miljöbyggnad iDrift baseras på svenska lagar och regelverk och är anpassat till svenska förhållanden. Certifieringssystemet inriktas både på själva byggnaden och dess förvaltning/drift. Certifieringsarbetet är inte lika tekniktungt som vid certifiering för Miljöbyggnad. Exempelvis krävs inte så mycket dokumentation av ingående material och byggprodukter. Den som vill certifiera sin byggnad måste ha en samordnare som ansvarar för arbetet. Samordnaren ska ha godkänt på en kurs som SGBC svarar för. Ansökan och hantering av data görs med SGBC:s digitala verktyg Building Green Online. I många fall har fastighetsägaren/huvudmannen personal som klarar detta.

Miljöbyggnad iDrift kan användas för fastigheter oavsett verksamhet, bostäder, handel, kontor, hotell och så vidare, så länge de har Atemp-ytor. Certifieringssystemet kan tillämpas oavsett storlek på fastighet eller ägandeform.

Miniminivå

Miljöbyggnad iDrift använder 14 indikatorer för bedömning av fastigheten och dess drift och förvaltning. Indikatorerna omfattar en rad kriterier, där vissa är obligatoriska. Ett par exempel är att VA-installationer måste följa branschreglerna Säker Vatten och att det ska finnas en underhållsplan för minst 30 år.

Alla fastighetsägare som vill certifiera enligt Miljöbyggnad iDrift måste därmed klara en lägsta nivå. Utöver denna används valfria kriterier för att samla poäng inför betygsättning; Brons, Silver eller Guld. Miljöbyggnad iDrift är en motor för att vässa byggnadens prestanda, bland annat genom gradvis förbättring av drift och förvaltning.

De 14 miljöindikatorerna finns inom fem olika områden:

1. Inomhusmiljö
2. Hälsa
3. Klimatpåverkan
4. Resurser
5. Skick på byggnadsdelar och installationer

Återkommande uppföljningar

Efter godkänd certifiering måste en årlig bekräftelse skickas in varje år. Sedan måste byggnaden återcertifieras var tredje år för att kunna behålla certifikatet. Återcertifiering görs enligt den manual som gäller vid tillfället, en uppdaterad manual innebär därmed uppdaterade krav. Samtidigt som Miljöbyggnad iDrift verkar för bättre miljöprestanda är systemet en hjälp för fastighetsägaren att uppdatera gentemot nya lagkrav och branschregler. Hittills har ett hundratal fastigheter certifierats med Miljöbyggnad iDrift.

– Miljöbyggnad iDrift är väldigt uppskattat. Vi ser ett kraftigt ökat intresse och det används för många olika typer av byggnader, avslutar Jimmy Möller.

Även för Miljöbyggnad görs en uppdatering, ett arbete som sker parallellt med uppdateringen av Miljöbyggnad.