Nyheter

Göteborg en av de 100 klimatneutrala och smarta städerna i Europa

Nu är det klart! Göteborg blir en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer som ska vara föregångare och visa vägen för omställningen i Europa. Intresseanmälan skickades in till EU-kommissionen 28 januari i år tillsammans med över 360 andra städer.

– Att Göteborg blev antagen i tuff konkurrens är ett bevis på att vi kommit långt i vårt klimatomställningsarbete i ett europeiskt perspektiv. Den här utnämningen innebär att vi får ännu bättre förutsättningar att nå våra klimatmål och till att göra Göteborg till en föregångare i Europa, säger Emmyly Bönfors, ordförande i miljö- och klimatnämnden.

– Göteborgs Stad har högt ställda ambitioner och målsättningar i vårt miljö- och klimatarbete och vi är väl medvetna om vilka utmaningar vi har framför oss. Det var säkert en viktig del av att vi blev en av de utvalda städerna, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande.

Flera betydande näringslivsaktörer i Göteborg, akademin, civilsamhället och olika föreningar, liksom den regionala nivån, har visat sitt stöd till stadens ambitioner att ställa om till klimatneutralitet genom att skriva stödbrev till intresseanmälan.

– Nu fortsätter vi ta oss an våra stora utmaningar tillsammans med näringslivet, civilsamhället och akademin, till exempel när det gäller minskad trafik, energiomställning och stadsplanering för att förebygga och minska riskerna med klimatförändringarna, säger Axel Josefson.

Syftet med EU:s mission om 100 klimatneutrala och smarta städer är att göra dem till experiment- och kunskapsnav där nya lösningar utvecklas och testas tillsammans med alla de samhällsaktörer som krävs för att möjliggöra omställningen.

I Göteborg finns en väl utvecklad infrastruktur för testbäddar och en stor erfarenhet av att använda staden som arena för att pröva nya möjligheter, där Gothenburg Green City Zone är ett aktuellt exempel.

– Med de extra resurser som utnämnandet medför – både finansiellt, tillgång till kompetensstöd och med ett större nätverk för kunskapsutbyte – kan vi göra ännu mer och nå våra klimatmål snabbare. Alla städer som blivit antagna har förpliktigat sig att vara ett experiment- och kunskapsnav och dela med sig av erfarenheter och lösningar till andra städer, säger Karin Bjerner, utvecklingsledare på miljöförvaltningen som samordnat arbetet med att bli en av de 100 utvalda.

Kommissionen trycker också på att det är för medborgarnas skull som städerna måste ställa om, för att skapa en grönare och mer motståndskraftig stad, nya jobb och bättre hälsa. Ett av kriterierna som ställs för att bli en av de 100 städerna är att sätta medborgarna i centrum och göra dem delaktiga i omställningsarbetet. I Göteborg testas och utvecklas därför nu inom ramen för projektet ”Klimatneutrala Göteborg 2030” ett medborgarlabb.

– Medborgarlabbet ska skapa förutsättningar för att ta tillvara på medborgarnas kunskap och engagemang och samskapa lösningar för att ställa om staden till klimatneutralitet. Genom att i projektet utveckla och testa metoder, verktyg och strukturer hoppas vi kunna öka invånarnas demokratiska delaktighet och inflytande i klimatomställningsarbetet framåt, säger Karin Bjerner, som också är projektledare för Klimatneutrala Göteborg 2030.

Fakta:

Inom Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation, driver EU-kommissionen missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer, som syftar till att samordna och driva på Europas städers arbete med klimatomställning.

Målet är minst 100 klimatneutrala och smarta städer fram till 2030 och att fler städer ska inspireras att följa efter för att bli klimatneutrala till senast 2050.

Programmet bidrar med nästan 360 miljoner euro i startfinansiering under 2021 – 2023 som stöd för nå målet och ytterligare medel kommer att tillkomma efter det.