Nyheter

Vad är så speciellt med trä?

Stina Eriksson, arkitekt på FOJAB, jobbar allra helst med trä. Här berättar hon om materialets och arkitekturens möjligheter, om klimatnytta, rötskyddstekniker och varför tyskar och norrmän är bättre än svenskar på att bygga i trä.

Vad är så speciellt med trä?

– Det har en naturlig materialitet som är lätt för oss människor att förstå oss på. Det är levande och vackert. Trä både absorberar och släpper ifrån sig fukt, vilket ger trähus ett behagligt inomhusklimat. Massivträhus erbjuder också härliga ljudmiljöer om man klarar av att lösa stomljuden. Vi mår bra av att vistas i trähus, finns det forskning som visar.

Varför bygger vi inte mer i trä?

– Fram till 1994 var det förbjudet att bygga flerbostadshus med trästomme i Sverige, och vi är i mångt och mycket kvar i gamla tankesätt. För många byggherrar är träbyggnation okänd terräng, särskilt i Skåne. Det kräver ett annat arbetsflöde och planering, mer logistik som måste klaffa. Man måste räkna på byggnationen på ett annat och se på helheten för att få ihop kalkylen.

– För att skapa kostnadseffektiva träbyggnader av god kvalitet är det viktigt att arbeta med erfarna entreprenörer och projektörer, och här finns ett stort hål att fylla. Sverige har ett stort kompetensglapp gentemot exempelvis Norge, Baltikum, Österrike, Schweiz och Tyskland där man byggt i trä länge. Det behövs fler som kan trä och som delar med sig av sin expertis.

Vad är fördelarna med att bygga i trä?

– Framförallt är klimatavtrycket lägre än för betonghus. Men det finns också vinster i form av snabbare stomresning, färre transporter, enklare grundläggning och tystare och hälsosammare byggarbetsplatser.

Nackdelarna då?

– Utmaningarna handlar framför allt om brand och akustik. Det är viktigt att tidigt ha med kunniga konsulter. Har man en målsättning att uppföra en träbyggnad behöver man projektera för trä redan i tidigt skede för att få in rätt styrande förutsättningar. Det är relativt enkelt att projektera om ett planerat trähus till betong, men betydligt svårare att göra tvärtom.

– När vi tittar på trä som fasadmaterial är det framförallt väderbeständighet, rötskydd och underhållsaspekter vi har att ta hänsyn till. Fukt är en annan faktor. Det finns idag många miljövänliga alternativ för träimpregnering mot röta som värmebehandling, behandling med biologiska vätskor från sockerindustrin och även förpigmentering i kombination med brandskydd.

Om vi bestämde oss för att bara bygga i trä i Sverige framöver, skulle träet räcka?

– Det tar bara en minut för den svenska skogen att producera material till ett åttavåningshus i trä. Och för varje träd som avverkas planteras minst två nya, så både tillgången och tillväxten är god. Faktum är att träproduktionen behöver skalas upp i takt med den ökade efterfrågan som nu råder. Väntetiderna är långa idag eftersom mycket exporteras.

– Men viktigt är att vi använder lokalt producerat trä och att avverkningen sker på ett hållbart sätt. Vi måste värna den biologiska mångfalden och skogen som rekreationsplats. Skogen är värdefull för djur, insekter, mikroliv, växter och människor. Den får inte bara bli en industriell resurs.

Vad ser du för trender när det gäller trähusbyggande?

– Uppmärksamheten kring Kulturhuset Sara i Skellefteå har satt Sverige i rullning! Mycket handlar om att få de stora byggarna med på banan. Där kommer kravet på klimatdeklaration, miljöcertifieringar och ett ökat fokus på hållbara investeringar att göra det lättare att styra mot bra klimatval.

– Fler och fler kommuner ställer också krav på hållbara lösningar i markanvisningar. Det kan handla om att byggherrarna poängbedöms utifrån koldioxidutsläpp, social hållbarhet och cirkulära materialflöden. Det banar väg för mer återbruk, mer träbyggnation och driver på innovation och nytänkande inom de sektorer och material som idag inte är hållbara.

Innebär det att arkitekturen förändras?

– Det hoppas jag! Jag tror att vi kommer att få se mer ornamentik och snickarglädje. Trä är ett lättbearbetat material och med robotteknik och CNC-fräsning finns egentligen inga begränsningar i vad man kan göra. Träden är förvisso raka men med limträ och vackra sammanfogningstekniker kan man få fram fantastiska strukturer och även jobba med organiska former.