Nyheter

LFM30 startar BioBas30 – ett nationellt kluster för biobaserade lösningar inom bygg- och anläggningsbranschen

BioBas30 är ett treårigt tvärsektoriellt kluster som finansieras av Energimyndigheten. Syftet är att skapa, sprida och kommersialisera biobaserade lösningar inom bygg- och anläggningssektorn.

Lokal Färdplan Malmö 2030 består av ca 200 anslutna byggföretag i geografi Malmö. Med BioBas30 vill föreningen skapa ett öppet nationellt innovationskluster som ska påskynda introduktionen av biobaserade lösningar till marknaden. Nya kunskaper förväntas leda till synergieffekter, både inom biobaserat byggande och mellan olika materialval.

– BioBas30 har ett tydligt fokus på kunskapsspridning genom samverkan, och är därför angeläget i den uppskalningsfas som biobaserat byggande står inför. BioBas30 har en gedigen grund i den beprövade LFM30-metodiken, och jag ser verkligen fram emot att starta den tvärsektoriella kunskapsuppbyggnaden, säger Susanne Rudenstam, kanslichef på Träbyggnadskansliet.

BioBas30:s fyra mål:

Skapandet av ett nationellt nätverk

Kunskapsdelning via nätverket

Uppskalning och kommersialisering av biobaserade lösningar och innovationer

Synergieffekter, inom biobaserat och mellan olika materialval

BioBas30 har potential att bidra till klimatneutralt byggande. Samverkande innovationsprocesser, mellan bygg- och anläggningssektorns utmaningar och bioekonomins möjligheter, höjer kompetensnivån, skapar nya aktörskonstellationer, resurseffektiva lösningar och hållbara värdekedjor. För att en transformativ omställning mot energi-, miljö- och klimatmål ska bli verklighet krävs en tvärsektoriell samverkan över hela värdekedjan.

– För att nå den fulla potentialen i biobaserade produkters produktivitet och hållbarhet måste aktörer över hela värdekedjan förstå sin roll i processen – från första pennstrecket till förvaltandet av en fastighet, säger Urban Blomster, marknadsdirektör på Södra Skogsägarna.

Synergieffekter inom biobaserat – och mellan olika materialval

BioBas30:s nationella medlemsfinansierade struktur syftar därför till att underlätta för innovation- och kommersialiseringsprocesser inom biobaserat bygg – från råvara, material till produktion, drift och energi. Men också i synergi med andra byggmaterial.

– Min förhoppning är att vi kommer att bygga mer med biobaserade byggnadsmaterial. Inte bara trä, utan även andra biobaserade byggnadsmaterial såsom hampa, vass, halm, och biobaserade isoleringsmaterial. För detta behövs mer kunskap och en vilja att ta steget mot biobaserat, säger Paulien Strandberg-de Bruijn, forskare på avdelningen för Byggnadsmaterial på Lunds Tekniska Högskola.

– Vi har precis avslutat ett projekt med Eco3-betong, tillsammans med beställaren Siegel Real AB. För oss innebär BioBas30 att vi kan gå ännu längre, komma på nya metoder och dra lärdomar om hur vi kan nyttja våra naturliga resurser på ett ännu mer klimatneutralt sätt. Målet är att bli klimatneutrala till 2030, säger Miroslaw Staniszewski, projektledare på Mircon bygg.

Om BioBas30 och Bio+

BioBas30 ett av tre kluster inom ramen för Bio+, ett forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten. Bio+ syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystem. Syftet med ett innovationskluster är att sprida kunskap, forsknings- och innovationsresultat, erfarenheter och energi-, klimat- och resurseffektiva innovationer samt samla aktörer (beslutsfattare, avnämare, problemägare, FoI-utförare m fl.) kring gemensamma behov. Kluster och sektorsöverskridande innovationsmiljöer ska främja idégenerering, kommersialisering av nya innovativa lösningar samt främja internationellt samarbete inom området.
BioBas30:s slutdatum är 31 december 2024.

Läs mer på:

bioplusportalen.se/innovationskluster/