Nyheter

Inför pris på koldioxidutsläpp

Under 2022 inför Wihlborgs internprissättning av CO2e-utsläpp och ett målgränsvärde för nybyggnadsprojekt. Syftet är att få ett ökat fokus på klimatpåverkan vid projektinvesteringar och premiera hållbara val i leverantörskedjan.

Det gemensamma internpriset på utsläpp av CO2-ekvivalenter (CO2e) sätts till 1000 kronor per ton och kommer i ett första steg testas i ett antal investeringsbeslut vid ombyggnationer och därefter utvärderas. Målsättningen är att kostnaden för klimatpåverkan framöver ska vara en integrerad del i beslutsprocessen.

– Det övergripande syftet är att få en tydligare koppling mellan ekonomi och klimatpåverkan. Genom att sätta ett pris på klimatpåverkan och ta fram den kalkylen redan i beslutsprocessen, får vi ett helt annat fokus på de aktiva klimatval vi kan göra, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs.

Riktpriset 1000 kronor per ton är en schablonsumma som används av flera stora bolag och är baserad på klimatkompensering utifrån bokföringsprinciper (så kallade negativa utsläpp).

Wihlborgs sätter också upp ett målgränsvärde vid nybyggnation av kontorsfastigheter. Detta syftar till att förtydliga ambitionen gentemot arkitekter och entreprenörer. Det beslutade målgränsvärdet för byggskedet ligger på 270 kg CO2e per m2 och har tagits fram gemensamt inom LFM30 i Malmö. Detta gränsvärde ligger i framkant i förhållande till Boverkets och lagstiftningens riktlinjer om redovisning.

– Båda initiativen är ett led i vår långsiktiga strategi att integrera hållbarhetsarbetet i affären och målsättning att halvera alla våra koldioxidutsläpp fram till 2030. ESG-områdets alla tre delar – miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning – ska vara integrerade i affären och i alla beslut, med fokus på insatser som gör reell skillnad. Initiativen är också ett sätt att ta vara på de lärdomar vi dragit av vårt arbete med NollCO2 -certifieringen av Kvartetten i Hyllie. De klimatberäkningar och avvägningar vi gjort i den processen kommer underlätta både för oss själva och för våra kunder att fatta bättre beslut i kommande projekt, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Det här blir en viktig läroprocess för oss som koncern och vår ambition är att dessa initiativ kommer bidra till fler klimatsmarta val i vardagen. Det ger oss också möjlighet att premiera leverantörer som erbjuder långsiktigt klimatsmarta lösningar, vilket i sin tur bidrar till att driva byggbranschen i rätt riktning. Klimataspekten ska inte vara en pliktskyldig pålaga, utan ett högt värderat kvalitetskrav, säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs.