Nyheter

Månadens projekt: Ruseløkka skole i Oslo

Den nya Ruseløkka skolan, som stod klar för inflyttning i september 2021, svarar väl mot 7 av de 10 kvalitetsprinciperna för hållbara byggnader och områden, och kanske särskilt princip nummer 9: Bra byggnader och områden byggs med bra resursutnyttjande och låga växthusgaser.

Den nya skolan är på 10 300 kvadratmeter fördelad på sju våningar med 690 elever från 1-10. steg. På grund av tomtens storlek har den byggts på höjden för att behålla så mycket av skolgården som möjligt. Det har också blivit ett grönt och spännande uteområde för studenterna på taket med fantastisk utsikt över Oslo city. 

Höga ambitioner för klimatnedskärningar och återanvändning ledde till byggandet av en ny skola

Vid projektering och uppförande av nya skolbyggnader i Oslo ska de inblandade aktörerna följa Standardkravspecifikationen för skolanläggningar Oslo kommun, en specifikation som anger funktioner, ytor, klimat- och miljökrav samt andra tekniska krav som ska införlivas i byggnaden. Arkitekterna iGASA AS fick i uppdrag att rita den nya skolbyggnaden medan Veidekke har varit huvudentreprenör. 

För att bygga skolan behövde totalt 20 000 kubikmeter berg sprängas ut och transporteras bort från platsen, det vill säga cirka 1 000 lastbilslass. Stenen har körts bort med fossilfri transport. En del har använts som fyllnadsmassor i byggprojekt i Osloområdet för att återanvända massor och dra ner på transporter, och resterande massor ville Drammen använda för att utveckla ett område 

– Oslo kommun och Oslobygg KF har generellt höga miljöambitioner. Många olika hållbara åtgärder vidtogs när gamla Ruseløkka skulle bli ny: Bland annat byggdes flera innerväggar i den nya skolbyggnaden med återvunnet tegel från den gamla skolan och granit från den gamla innertrappan och grundmuren återanvändes i utomhusområdet. Lekredskap från den gamla skolan plockades ner och monterades igen på andra skolor i Oslo och gamla dörrar såldes på Finn istället för att hamna på soptippen, säger Øyvind Oulie Halvorsen, projektledare på Oslobygg KF.

Den nya Ruseløkka skolan är också ett FutureBuilt-projekt. 

En byggnad som svarar mot flera kvalitetsprinciper

Den nya Ruseløkka skolan svarar väl mot flera av de 10 kvalitetsprinciperna för hållbara byggnader och områden.De mest utåtvända funktionerna i byggnaden finns på de två nedre våningsplanen och fasaderna här är utformade med stora fönsteröppningar mot staden.  

På övervåningen finns tillgång till gemensam takterrass med växthus, odlingsytor, gröna väggar och grönt tak med solceller.  

Detta är ett fält med 205 kvadratmeter integrerade solceller på fasaden i sydväst. Solcellsanläggningen vid Ruseløkka skola kommer att producera cirka 73 000 kilowattimmar (kWh) per år, och därmed täcka minst 15 procent av elförbrukningen. Eftersom mycket av denna solenergi produceras på sommaren kommer en del troligen att återföras via nätet. 

Byggnaden uppfyller även kravet på passivhus. Invändigt har man lagt vikt vid att skapa sociala zoner i byggnadens mittzon.  

Byggnaden är organiserad med centrala torg på alla våningsplan som ges olika utformningar för att skapa identitet och tillhörighet för de olika årskurserna. Med detta svarar byggnaden mycket väl på kvalitetsprincip nummer 1, 2, 5, 6 och 7 utöver kvalitetsprincip nummer 9 som gäller för återanvändning.  

Återanvändning av granit, som i sig är ett material med låga koldioxidutsläpp, här kompletteras det med granit från Norsk Røyken.  

Under byggskedet användes 162 540 liter biobränsle, varav cirka 135 000 liter användes i samband med transport av massor. 

– Det har också funnits ett krav under byggnationen att elmaskiner ska användas där det är möjligt, och andra entreprenadmaskiner ska använda fossilfritt bränsle, säger Oulie Halvorsen.

Med historia och tradition i både tomt och väggar

Längs med Løkkeveien återupprättades den ursprungliga naturstensmuren i granit som bas för den nya skolbyggnaden.  

Denna återupprättade mur är en tydlig och viktig del av den nya skolbyggnadens arkitektoniska uttryck och den bidrar till att de historiska inslagen på platsen förstärks och förs vidare, att de båda skolbyggnaderna bildar en helhetsmiljö med gemensam materialitet och arkitektonisk identitet. 

Mot korsningen Løkkeveien – Ruseløkkveien har en ny förbindelse upprättats i form av en trappamfiteater mellan övre och nedre skolgården. Ursprungligen var detta tillfarten till den gamla skolbyggnaden, med en ramp upp till det avskaffade uterummet.  

Genom att återupprätta denna tillgång återförs en del av skolans historia. Den nya trappamfiteatern fungerar också som ett allmänt torg – en mötesplats i närsamhället.  

Byggnadens placering gör att ett soligt och bullerskyddat uteområde etableras på övre skolgårdsplanet mellan nybyggnaden och Cort Adelers port 30. På så sätt framstår skolgården som ett attraktivt och tillgängligt område för stadsdelen som boende i området kan använda. 

Väl nöjd med resultatet

Projektet har genomförts fossilfritt på plats och Veidekke har strävat efter så hög grad av utsläppsfria maskiner som möjligt. Enligt en växthusgasrapport utarbetad av Asplan Viak uppnådde detta byggprojekt en minskning med 61 % totalt från transport, energi och material. 

Förutom att byggnaden har hög densitet har den även energibesparande adiabatisk kyla, vilket inte är så vanligt i Norge. Adiabatisk kyla är ett energieffektivt sätt att kyla tilluften i ventilationssystemet. Detta är en ny lösning för Oslobygg KF, och den testas nu på Ruseløkka skola. 

– Det har blivit en fin byggnad, och elever och personal på skolan är strålande nöjda. Det fanns många åsikter om att vi rev den gamla skolan, men de som jobbar och går i skolan här har en mycket bättre vardag. Det är ljusare, med bra luft och bra akustik. Den gamla byggnaden såg nog bättre ut från utsidan än den gjorde invändigt, avslutar Halvorsen.

FAKTA

Uppvärmd BRA: 10 300 kvadratmeter 

Beställare/byggherre: Oslobygg KF (dåvarande Undervisningsbygg) 

Entreprenör: Veidekke 

Arkitekt: GASA Architects 

Landskapsarkitekt: Rambøll