Nyheter

Ny statistik: Svanenmärkt byggande skjuter i höjden

Ny statistisk visar på nästan en fördubbling av antalet Svanenmärkta byggnader i Norden på bara två år. Största ökningen har skett på den svenska marknaden. Därmed finns det över 23 000 Svanenmärkta lägenheter, hus, skolor och daghem i Norden – och över 42 000 nya är på gång.

Antalet Svanenmärkta byggnader i Sverige och Norden har ökat med 89 % på bara två år. Idag finns mer än 66 000 Svanenmärkta lägenheter, hus, skolor och daghem som är färdigbyggda eller håller på att byggas. Sverige ligger i täten med sammanlagt 54 504 bostadsenheter, varav 17 892 bostadsenheter är färdigbyggda och 36 612 håller på att byggas.

– Det är oerhört glädjande med den här positiva utvecklingen av Svanenmärkta byggande, trots pandemin. Det visar att byggbranschen fokuserar på den gröna omställningen och där är Svanen är ett effektivt verktyg, som ser till byggnadens hela livscykel. Ökningen tyder också på att Svanen är en miljömärkning som allt fler byggföretag och beställare måste förhålla sig till, säger Stefan Björling, affärsområdeschef för hus och renovering på Miljömärkning Sverige.

Svanen utvärderar miljöpåverkan i alla relevanta faser av produktens livscykel, från råvaror till produktion, användning och återvinning. Svanen har ett särskilt fokus på hållbar resursförbrukning, klimatpåverkan, användning av farliga kemikalier och bevarande av biologisk mångfald.

Svanen bidrar därmed till att främja cirkulär ekonomi, minska klimatpåverkan och är ett effektivt verktyg för att bidra till FN:s Agenda 2030, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Svanen är Nordens officiella miljömärkning och en av världens tuffaste miljömärkningar.

Svanens kriterier skärps successivt för att göra det enkelt för konsumenter och beställare att välja de miljömässigt bästa husen och byggnaderna på marknaden. Nya krav har nyligen skickats ut på remiss, planerad lansering i slutet av 2022.

Vad innebär en Svanenmärkt byggnad?

Låg energiförbrukning.

Bra inomhusklimat.

Strikta krav på kemikalier och material.

Stränga krav på certifierat trä.

Hög teknisk kvalitet på byggandet genom kontroll av en opartisk tredje part.

Goda möjligheter till återanvändning och återvinning av byggnadselement.

Läs mer om Svanenmärkt byggande här:

Bygga hållbart – svanen.se