Nyheter

Ny Klimatrapport: Kostnaden för att nå Net Zero – billigare än ett Netflix-abonnemang

Net Zero för Norden år 2050 är möjligt och behöver inte kosta varje invånare mer än ett årsabonnemang på Netflix. Det är slutsatsen i en ny klimatrapport från Boston Consulting Group (BCG). Rapporten som är en av de mest omfattande i sitt slag analyserar de klimatutmaningar som Norden står inför och synliggör samtidigt den enorma potential som grön tillväxt utgör.  

Norden riskerar att missa målet i FN:s Paris-avtal om max 1,5 graders uppvärmning till 2050. Enligt BCG-rapporten Nordic Net Zero–The Green Business Opportunity behöver Sverige och Norden minska utsläppen tre gånger snabbare fram till 2050, jämfört med vad som uppnåtts hittills. Annars kommer Norden vara hela 80 megaton koldioxidekvivalenter ifrån att nå Net Zero. För Sverige riskerar gapet att bli 26 megaton i förhållande till 2045-målet.

Dessutom visar rapporten att endast 39 % av de största företagen i Norden minskade utsläppen det senaste året, trots att 70 % av dem har uppsatta klimatmål. Även om utmaningarna är enorma och takten i övergången för närvarande är alldeles för långsam, är BCG optimistiska:

– Vi måste minska utsläppen mycket snabbare. Men den goda nyheten är att det är ekonomiskt möjligt att nå Net Zero, om vi agerar smart och lyckas samordna våra klimatåtgärder över hela Norden och gemensamt investerar i den gröna omställningen, säger Thomas Jensen, Managing Director & Senior Partner och VD för BCG i Sverige.

Kostnaden för Net Zero: 140 euro per person

Norden behöver investera totalt 860 miljarder euro fram till 2050 för att nå Net Zero. Samtidigt visar rapporten att ekonomiska vinster, ökad effektivitet och minskade framtida kostnader till följd av investeringarna gör att den faktiska samhällskostnaden för att uppnå Net Zero blir väsentligt lägre, cirka 118 miljarder euro.

Med andra ord kan Sverige och övriga Norden uppnå Net Zero år 2050 till en kostnad av 140 euro per år och person.

– Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Men de ger också Sverige och Norden en unik möjlighet. Vi har både flera konkurrensfördelar i våra naturresurser och innovativa tekniska lösningar som kan bidra till koldioxidminskningar över hela världen. Vi kommer att behöva investera enorma summor men det mesta kommer att generera nya intäkter. Den faktiska kostnaden per person motsvarar bara kostnaden för en Netflix-prenumeration, säger Thomas Jensen.

Fem ekosystem kommer att öppna upp en marknad på biljoner euro

I rapporten presenterar BCG en plan framåt som baseras på en omfattande teknisk analys där totalt 60 möjliga lösningar för minskade utsläpp har identifierats.

Planen omfattar fem grundläggande ekosystem bestående av de organisationer och intressenter som har störst potential att minska utsläppen och bidra till grön tillväxt i Norden.

– Planen visar att det finns enorm potential för stor ekonomisk tillväxt. Vår analys indikerar att Sverige kan förvänta sig en BNP-ökning på 2 % baserat på den gröna omställningen, som även kommer generera 100 000 nya jobb, främst inom industri- och energisektorerna. Att minska utsläppen av växthusgaser är vår generations största utmaning, men det är också den största affärsmöjligheten för Norden för just nu, säger Thomas Jensen.

De fem ekosystem som kan bidra med störst förändring:

Material och tillverkning med litet koldioxidavtryck

Sammankopplade fossilfria energisystem

Gröna byggnader och infrastruktur

Hållbart jordbruk och biosfär

Fossilfria transporter och logistik

Rapporten avslutas med förslag på 12 specifika åtgärder för att framgångsrikt nå Net Zero, som bör prioriteras av beslutsfattare över hela Norden.

Om rapporten

Från september 2021 till februari 2022 har BCG arbetat med en omfattande analys för att både identifiera en optimal väg mot Net Zero för de nordiska länderna, och identifiera den gröna tillväxtpotential som finns på vägen dit. Baserat på det arbetet har BCG sedan formulerat en konkret väg för att nå Net Zero för Danmark, Finland, Norge respektive Sverige. Rapporten är inte framtagen på uppdrag av någon kund.

Rapporten bygger på en omfattande studie av befintliga och framtida lösningar och teknologier för att minska koldioxidutsläppen (antingen direkt eller indirekt). BCG har också genomfört intervjuer med VD:ar och hållbarhetschefer från nära 100 ledande nordiska företag, för att förstå vad de gör just nu och vilka utmaningar de står inför.