Nyheter

Elektronik – ny produktkategori i BASTA

IVL bjöd in till ett seminarium där bedömningssystemet BASTA presenterades, dels allmänt, dels med inriktning på cirkulära och förnybara materialval. En nyhet var att även elektroniska produkter – exempelvis till ventilationssystem – går att bedöma i BASTA-systemet.

IVL har en mycket bred verksamhetsportfölj organiserad i en rad bolag där BASTAonline är ett av dem och detta ägs tillsammans med Byggföretagen. Med BASTA kan bedömningar göras av byggmaterial och byggprodukter. Det görs framförallt mot bakgrund av deras kemiska innehåll.

– Vi tillhandahåller ett system för att fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter, berättar Pehr Hård, vd för BASTA. Systemet gör det möjligt att både sätta kravnivåer och visa registrerade produkter. Arbetet drivs tillsammans med tillverkare och leverantörer. BASTA baseras på lagkrav och på vetenskapliga kriterier. Vi kan gå längre än lagkraven.

I dag saknas till stor del lagstiftning om innehållet i byggprodukter. Det är väldigt lite reglerat om vilka ämnen/egenskaper som ska undvikas och i vilka mängder.

Enkel att använda

Vid bedömningen av produkter som kandiderar till att uppnå nivå BASTA tas hänsyn framförallt till innehåll av utfasnings- och riskminskningsämnen. Utfasningsämnen är den allvarligare kategorin. Terminologin följer standard och ansluter till Kemikalieinspektionens PRIO-lista.

BASTA har en öppen databas med 180000 produkter. Det är enkelt att söka information om produkter. Informationen går också att via API:er koppla till egna system. BASTA är också kopplat till FINFO. Med hjälp av BASTA går det att få struktur på all information om de produkter som behövs i byggprojektet och även att skapa en loggbok. Exempelvis är loggbok ett krav när certifiering görs för Miljöbyggnad.

BASTAs tjänster:

Databas med artiklar

Uppfylld kravnivå

Cirkularitet

Förnybart

Kemiskt innehåll, eBVD:er, EPD:er med mera

Sätt att ta del av databasen

Publik databas med fri sökning

Koppla egna system mot databasen

Månatliga utdrag ur databasen

Se registrerade artiklar i kopplade databaser

Loggbok för projekthantering

BASTA använder tre kravnivåer: BASTA, BETA respektive DEKLARERAD. BASTA begränsar utfasnings- och riskminskningsämnen. BETA begränsar utfasningsämnen. DEKLARERAD produkt klarar varken BASTA eller BETA, men uppfyller BASTAs krav på information.

Även för elektronikprodukter

BASTA används både för kemiska produkter och varor. Det är viktigt att tänka på att för sammansatta produkter som består av flera komponenter är det den ingående halten av ett ämne i varje komponent som utvärderas mot BASTAs kriterier. Bedömningen ska inte baseras på halten av ett ämne i den sammansatta varan. För exempelvis en dörr bedömer BASTA de olika delarna för sig, dörrblad för sig, plastdetaljer för sig, metallbeslag för sig och så vidare.

– Ganska nyligen introducerade vi möjligheten att också bedöma elektronik, fortsätter Pehr Hård. Elektronik såsom fläktaggregat är svåra eftersom de är komplexa. I dag kan vi bedöma vilka komponenter som klarar respektive kravnivå inom BASTA.

Obligatoriska krav och frivillig information

Carina Loh Lindholm från IVL redogjorde mer i detalj för de olika kraven för att en produkt ska kunna registreras som BASTA, BETA eller DEKLARERAD. Dessutom går det att lägga till frivillig information som:

EPD

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Miljö- och hälsoinformation – BETA

Emissionsdokument

Det är möjligt att även koppla eBVD:er till produktinformationen för att visa fullständigt innehåll i produkten. Nu går det också att frivilligt lägga till data om cirkularitet och andel förnybart material. Cirkulerat material är återanvänt eller återvunnet. Förnybart är material/råvaror från biobaserade källor som återskapas i minst samma takt som de förbrukas.

– Varför vill vi då visa cirkulärt och förnybart i Basta? frågade Carina Loh Lindholm. Endast 3,4 procent av resursanvändningen i Sverige är cirkulär. Användningstiden är generellt sett mycket kortare än den tekniska livslängden, så det mesta följer fortfarande en linjär affärsmodell.

Byggsektorn globalt står för 50 procent av all materialanvändning och byggsektorn i Sverige orsakar 20 procent av växthusgasutsläppen. De utsläpp vi importerar – på grund av utsläpp i de tillverkningsländer vi importerar från – är inte inräknade i de 20 procenten.

– Både Sverige och EU är importberoende och det gör oss mycket sårbara. Vi behöver cirkulera mera bland annat för att bli mindre sårbara, fortsätter Carina Loh Lindholm. Från BASTA vill vi stötta ökad cirkularitet.

Principerna för cirkularitet följer i stora drag EU:s avfallstrappa, där resursminimering prioriteras. Återbruk är något som också sparar resurser. Upcycling innebär att en hel produkt eller delar av den kan återbrukas efter viss uppgradering. I de cirkulära flödena är materialåtervinning ofta ett sämre alternativ som ska ske först när produkterna använts och återbrukats så länge som möjligt, eftersom återvinning kräver att material måste processas exempelvis genom rening och att energi krävs som kan ge växthusgasutsläpp. Hög grad av cirkularitet i samhället kräver att produkterna från början designas för att underlätta återbruk och återvinning samt att nya affärsmodeller utvecklas.

Nu är det möjligt att i BASTA för respektive produkt ange andel återvunnet/återanvänt i procent och dessutom ge information som gynnar förberedelser för nästa användningsfas. På motsvarande sätt kan man ange andel förnybart så som det definieras i ISO 14021:2017.

Summa summarum innebär BASTA:

Möjligheter till hållbara produktval

Egenkvalificering med revisionsförfarande

Stödjer digitalt informationsflöde

Öppen databas

– En stor fördel är att databasen är fritt tillgänglig. Sedan har vi jobbat mycket för att underlätta digitala flöden av information och vi fortsätter på den linjen, både för att kunna koppla BASTA till era egna system och exempelvis för skapandet av loggböcker, avslutar Pehr Hård