Nyheter

Gröna mobilister: ”Kraftig minskning av koldioxidutsläpp från nyregistrerade bilar – men stora skillnader mellan kommuner”

Den snabbt ökande andelen elbilar och laddhybrider i nybilsförsäljningen får nu ett kraftigt genomslag på de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar. Efter att utsläppen från nya bilar i princip låg stilla under en fyraårsperiod 2016-2019 har de minskat med 21 procent 2020 och 17 procent 2021. På kommunnivå är dock skillnaderna stora där storstadskommunerna generellt sett ligger i täten. Det finns dock undantag som bekräftar regeln.

Andelen elbilar i nybilsförsäljningen ökar nu snabbt. Under år 2021 utgjorde andelen helelektriska bilar 19 procent av de nyregistrerade personbilarna jämfört med ca 10 procent år 2020. Det var tredje året i följd som andelen helelektriska personbilar fördubblades i nybilsförsäljningen. Tillväxttakten i andelen laddhybrider har dock till viss del avstannat – de gick från en andel på 23 procent år 2020 till 26 procent år 2021. Ser man på prognosen för nybilsregistreringarna under 2022 så spår Mobility Sweden en andel elbilar på 34 procent och laddhybrider på 26 procent, alltså en total andel laddbara bilar på 60 procent.

– Det är nu uppenbart att försäljningen av elbilar har passerat den kritiska punkten och kommer att fortsätta växa snabbt, säger Gröna Mobilisters generalsekreterare Stefan Andersson. Prognoser över andelen helelektriska bilar i nybilsförsäljningen revideras undan för undan och som vanligt vid stora skiften verkar man ha underskattat kraften i förändringen när den väl kommer igång.

Det blir nu allt tydligare att efterfrågan på elbilar och laddhybrider är så stor att biltillverkarnas möjligheter att leverera bilar till köpsugna konsumenter är en flaskhals, särskilt på grund av komponentbrist relaterad till Covid-19 samt de följdeffekter som Rysslands invasion av Ukraina har orsakat. Efterfrågan finns alltså men flera av generalagenterna i Sverige har stora problem att leverera elbilsmodeller i dagsläget.

Under 2022 kommer vi att se en fördubbling av antalet helelektriska bilar i trafik i Sverige jämfört med året innan och det är tredje året i följd som antalet elbilar på våra vägar fördubblas (källa Trafikanalys). Glädjande nog börjar detta faktum nu också få ett kraftigt genomslag på de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar i landet. Efter att utsläppen från nya bilar i princip låg stilla under 2016-2019 har de två senaste åren inneburit ett kraftigt trendbrott. Från en utsläppsnivå på 120 gram CO2/km år 2019 minskade utsläppen till 95 gram år 2020 och 79 gram år 2021. Detta innebär en minskning på 21 procent 2020 och 17 procent 2021 (källa SCB).

De kommunala 2030-indikatorer som Gröna Mobilister publicerar visar dock på stora skillnader på kommunnivå. Framförallt verkar grad av urbanitet (storstad vs landsbygd) samt i vilken ända av landet man är bosatt spela roll. Generellt kan sägas att nyregistrerade personbilar i storstadskommunerna genererar låga koldioxidutsläpp medan nya bilar i glesbygdskommuner i norra Sverige inte helt oväntat har högre utsläpp.

Men det finns undantag som bekräftar regeln – allra lägst utsläpp från de bilar som nyregistrerats under 2022 har Lekebergs kommun i Örebro län med endast 54 gram CO2/km vilket är en halvering mot året innan. Även Berg och Robertsfors i norra Sverige sticker ut i statistiken med 63 gram respektive 66 gram.

– Det går att välja elbil även utanför städerna, avslutar Stefan Andersson, och det görs redan brett på sina håll!