Nyheter

Certifieringssystem för interiörer

Text: Kjell-Arne Larsson

För den som vill uppnå hållbarhet finns idag inget certifieringssystem för interiörer. Arkitektföretaget Indicum tillsammans med partners utvecklar nu Hållbar Interiör för att kunna certifiera invändiga lokalprojekt. Certifieringssystemet kan användas för kontor och andra kommersiella lokaler samt interiörer i offentliga fastigheter.

I dag finns enskilda möbelprodukter och byggmaterial som har miljövarudeklarationer, i bästa fall EPD:er, och ibland är miljömärkta enligt Svanen eller Möbelfakta. Svårigheten är att många produkter saknar miljödokumentation. Återbruk av möbler är angeläget och det finns ingen miljömärkning som kan tillämpas där återbrukad inredning ingår. Det saknas överhuvudtaget ett certifieringssystem som kan användas på invändiga lokalprojekt.

Premierar återbruk

Arkitektföretaget Indicum som uteslutande arbetar med interiörer har en uttalad hållbarhetsprofil och har tagit initiativ till utvecklingen av Hållbar Interiör.

– Vi tar stort ansvar och vill vägleda våra kunder till rätta val och gynna en cirkulär ekonomi där återanvändning premieras, säger Kristin Östberg, grundare av och vd för Indicum.

Hon hänvisar bland annat till en kartläggning som gjordes av IVL och som visade att de kontorsmöbler som orsakar störst klimatavtryck och mest avfall är skrivbord och skrivbordsstolar. Samma studie visade att det är möjligt att spara minst 21000 ton CO2e årligen genom att återbruka lös inredning. En allmän bild är att inredning på kontor görs om allt oftare, kanske var tionde år.

Samarbete i innovation

I det aktuella utvecklingsprojektet samarbetar Indicum med ett tjugotal partners, bland andra SGBC och RISE, men även med företag som Agero och Voidmark samt Konstfack och branschorganisationen TMF.

Vinnova finansierar, via programmet Utmaningsdriven innovation, till stora delar utvecklingsprojektet som planerar att genomföras i tre etapper, där för närvarande den andra etappen pågår.

Mätverktyg och kriterier

Utvecklingsprojektet innefattar inte minst ett vetenskapligt arbete som tar reda på miljöpåverkan i samband med invändiga lokalprojekt. Sätten att mäta miljöpåverkan utreds och kriterier tas fram, ett arbete som till stor del utförs av RISE.

Utvecklingsprojektet – som kopplar teori till praktik – utförs i tre delar:

Kriterier och mått för en hållbar lokal och/eller interiör

Ett digitalt verktyg för inredningsprojekt och inköp av inredning

En miljöcertifiering för inredningsarkitektur

Det digitala verktyget heter Hint och kommer att kunna samverka med designverktyg som CAD. Hint hanterar bland annat mängdning och ger underlag som direkt kan användas i förfrågningsunderlagen. Samtidigt producerar verktyget inventarielistor.

I alla skeden

Hint blir möjligt att använda både för att bedöma befintliga lokalers prestanda, och i prestanda samband med nybyggnad eller ombyggnad (hyresgästanpassning).

Det digitala verktyget blir till stor hjälp i flera skeden av projektet, från tidiga skisser, under detaljprojektering, produktion och även under förvaltning/drift.

Hint gör det exempelvis möjligt att bedöma miljöprestanda i stora drag för en befintlig lokal. Det går givetvis att jämföra olika lokaler för att se var de ligger i prestanda i förhållande till varandra och i relation till målvärden. I förstudieskede för ett nytt projekt går det att jämföra olika interiöralternativ och se konsekvenserna av olika val. Verktyget möjliggör både ungefärliga bedömningar, exempelvis en första hållbarhetsprognos samt noggranna bedömningar av prestanda.

Hint och certifieringssystemet Hållbar Interiör är framförallt avsett för inredningsarkitekter och andra som arbetar med interiörer.

När projektören väl bestämt sig ger Hint underlag för certifieringsprocessen som även den kommer att hanteras digitalt. Vilka krav kommer då att tillämpas?

Dels måste ett antal övergripande krav uppfyllas, som har med förvaltning, drift, flexibilitet och inköpspolicy att göra. Samtliga begränsade till vad hyresgästen kan påverka. Dels måste speciella krav för möbler och inventarier klaras.

Minst 80 procent av inredningen (viktmässigt) måste uppfylla ett eller flera av följande krav:

Återbrukad inredning från egen källa

Återbrukad inredning från marknadsplats (som den är eller rekonditionerad)

Ny miljömärkt inredning

HI:s egna krav på möbler

De projekt som klarar minst 80 procent blir godkända, annars underkända. Verktyget Hint producerar inga nyckeldata i form av CO2e per kvadratmeter eller motsvarande.

Hint blir tillsammans med certifieringssystemet ett sätt att styra upp och verifiera hållbarhetsarbetet vid invändiga lokalprojekt.

För de projekt som blir godkända ska projektägaren återrapportera vartannat år och måste återcertifiera var sjätte år.

Tidplan

Detaljer i certifieringssystemet är ännu inte fastlagda och det är heller inte bestämt vem som ska bli huvudman, det vill säga certifieringsinstitut. När detta skrivs söks medel för den sista etappen som ska kunna avslutas i augusti 2024. Då kan certifieringen lanseras i en skarp version.

– Eftersom det inte heller i utlandet finns något certifieringssystem för interiöra lokalprojekt vill vi gärna att systemet får acceptans även internationellt, avslutar Kristin Östberg.

Det bör tilläggas att Hållbar Interiör tar enbart miljömässig hållbarhet i beaktande. Certifieringen tar sikte på Mål 12 i Agenda 2030, som är ”Hållbar konsumtion och produktion”. Social och ekonomisk hållbarhet hanteras inte av Hållbar Interiör. När det gäller hälsa och välbefinnande finns redan certifieringssystemet WELL.