Nyheter

Ny statistik om handläggningstiden för tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet

Naturvårdsverket redovisar för andra gången statistik för miljötillståndsprövningar i Sverige. Analysen bygger på uppgifter från Domstolsverket och länsstyrelserna och visar att medianen för handläggningstid för en hel tillståndsprövning i domstol i första instans var 501 dagar för miljöfarlig verksamhet och 331 dagar för vattenverksamhet.

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen samlat in och analyserat statistik för miljötillståndsprövningar. Statistiken omfattar både miljöfarlig verksamhet och tillståndspliktig vattenverksamhet och ger bland annat svar på tiden från tillståndsansökan till beslut, hur många tillstånd som behandlats under året och handläggningstiden för överklagade ärenden. Statistiken har tagits fram av Domstolsverket och länsstyrelserna och gäller verksamhetsåret 2021.

‑ Analysen ökar kunskapen och kan bidra till bättre förutsägbarhet i prövningsprocesserna för miljötillstånd, säger Karin Dunér, chef för avdelningen för planering, prövning och tillsyn på Naturvårdsverket. När vi vet mer om hur prövningsprocesserna går till kan vi arbeta med att effektivisera dem, utan att göra avkall på syftet att förebygga och begränsa negativa miljöeffekter.

Statistiken visar att mark- och miljödomstolarna har avgjort 44 mål om hel prövning av tillstånd till miljöfarlig verksamhet och 169 mål om vattenverksamhet i första instans under 2021. Tre fjärdedelar av de mål som gällde miljöfarlig verksamhet fick sitt avgörande inom 700 dagar. För vattenverksamheter hade tre fjärdedelar av målen fått ett första avgörande efter 463 dagar efter inlämnad ansökan till domstol.

Miljöprövningsdelegationerna prövar mindre omfattande miljöfarliga verksamheter. De har under året beslutat i 236 tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet som första instans, där handläggningstiden för hälften av ärendena tog som mest 299 dagar. Tre fjärdedelar av ärendena hade ett första avgörande inom 448 dagar.

‑ Vi kan se att de vanligaste ärendetyperna rör verksamheter som många gånger tar ny mark i anspråk. Denna information är viktig inför utvecklingen av arbetet med planering, prövning och tillsyn, menar Karolina Ardesjö Lundén, chef för Miljöskyddsenheten på Naturvårdsverket.

Andra gången statistiken tas fram

Det är andra gången som Naturvårdsverket gör en sammanställning av statistik för miljötillståndsprövningarna och kvaliteten på statistiken har förbättrats.

För miljöprövningsdelegationerna motsvarade täktprövningarna cirka hälften av ärendena som fått ett första beslut under 2021. För de mål som gällde gruvor var medianen för den tid som förflutit från att ansökan inkommit till ett avgörande i mark- och miljödomstol 489 dagar.

I statistiken ingår även information om överklagade ärenden där medianen för handläggningstiden för miljöfarlig verksamhet, från att en ansökan lämnas in till mark- och miljödomstol till ett avgörande i mark- och miljööverdomstolen, var 916 dagar.