Nyheter

Nya lärdomar om energiuppföljning i Paris

I mitten av maj 2022 var Energikontor Sydost med och arrangerade en konferens i Paris för att diskutera energiuppföljning och energieffektivisering i offentliga fastigheter. Kalmar läns kommuner bjöds att delta. Borgholm och Emmaboda kommun nappade på tillfället och följde med.

På konferensen presenterades bland annat ett system från Irland där man i ett stort lägenhetsbestånd installerat sensorer som samlar in stora mängder tekniska data som ska underlätta att identifiera fel och vara underlag för planering av energieffektiviseringsåtgärder. Från Slovenien presenterades innovativa lösningar för solceller och mikronät som ska möjligheterna för lokal elproduktion. Santander i Spanien demonstrerade hur man kopplat samman 200 kommunala byggnader i en smart cityplattform där man mäter, följer upp och kan optimera för avfallshämtning, vatten och elenergianvändning.

Med på resan var Elias Kristmansson, Borgholms kommuns driftsingenjör.

– Det var lärorikt att se att stora delar av Europa delar samma utmaningar som vi när det gäller energieffektivisering. Vi står inför samma problem och har samma möjligheter. Att ta chansen att utbyta kunskap med varandra är något som vi måste jobba aktivt med både nationellt, regionalt och internationellt. Energikontor Sydosts roll som samordnare av kunskapsutbyte ser vi från kommunens sida mycket positivt på. Borgholms kommun jobbar långsiktigt och värdeskapande, vi har ett ansvar som fastighetsägare att leda med goda exempel. Vi är stolta och målmedvetna i vårt arbete för att minska miljöpåverkan och jobbar aktivt för att ligga i framkant med att utveckla vårt fastighetsbestånd, säger Elias. 

Deltog gjorde också Hugo Kjellin, fastighetschef på Emmaboda kommun.

– Det är en fantastisk möjlighet att få en chans att lära oss av varandra och att knyta kontakter inom detta område. Vi såsom många kommuner har många äldre fastigheter med ganska stora underhållsskulder. Vår kommun har nu tagit beslut att satsa på fastigheterna framöver och där kommer energieffektiviseringen vara en stor del i de flesta projekten och då är det bra med goda exempel både på regional, nationell och internationell nivå. Jag tror vi står inför en stor förändring i Sverige framöver, både hur mycket energi vi gör av med men också när vi gör av med den, säger Hugo. 

Konferensen anordnades inom Interreg Europe-projektet EMPOWER+ som delfinansieras av Region Kalmar län. Det är ett samarbetsprojekt mellan åtta europeiska länder ska bidra till en mer energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader. Energikontor Sydost är den svenska partnern och ordnar olika arrangemang med fokus på kommunerna i Kalmar län.