Nyheter

CEEQUAL – ledande certifieringssystem på anläggnings- och infrastruktursidan

Förkortningen CEEQUAL betyder the Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme. CEEQUAL är globalt det ledande systemet för anläggnings- och infrastrukturprojekt. Certifieringssystemet har utvecklats i Storbritannien, lanserades 2003 och administreras idag av brittiska BRE — Building Research Establishment, som också är de som utfärdar certifieringar. SGBC är ansvarigt nationellt för systemet i Sverige.

– CEEQUAL används internationellt och i Sverige för infrastrukturprojekt, mark, anläggning, landskapsutformning, offentliga miljöer med mera. Certifieringssystemet kan tillämpas i många typer av projekt, exempelvis motorvägar, tunnlar, flygplatser, järnvägar och sportanläggningar, berättar Sabina Jonestrand, chef för CEEQUAL, BREEAM-SE och BREEAM In-Use.

Normalt är det en beställare eller entreprenör som är den huvudman som låter certifiera sitt projekt och då går det att välja om man vill certifiera hela eller delar av projektet.

CEEQUAL delar in ett projekt i tre skeden: strategi, projektering och produktion. Certifieringen kan inkludera antingen alla tre skeden, eller enbart ett eller två. Projekt som klarar samtliga får Whole Team Award.

Huvudman och därmed beställare av certifiering kan vara en kommun, ett statligt eller regionalt bolag, eller en privat byggherre.

Flera hållbarhetsmål

CEEQUAL kan ses som ett verktyg för att arbeta enligt bland annat FN:s hållbarhetsmål, Parisavtalet och de svenska Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

Certifieringssystemet är holistiskt, det vill säga det tar hänsyn till en lång rad hållbarhetsaspekter.

CEEQUAL använder åtta indikatorkategorier:

Projektledning
Resiliens (motståndskraft mot förändringar i klimat och miljö)
Lokalsamhälle och intressenter
Markanvändning och ekologi
Landskapsutformning och kulturhistorisk miljö
Föroreningar
Resurser
Transporter
Innovationer

CEEQUAL-registreringar och certifieringar görs med hjälp av BRE:s digitala plattform CEEQUAL Online Tool på BREEAM Projects.

Det krävs en utbildad certifierad CEEQUAL-assessor som ska leda projektet genom processen och göra en bedömning utifrån CEEQUAL-manualen och de bevis som sammanställs från projektet, att indikatorerna uppfylls. Assessorns arbete ska inledas tidigt i projektet. Denna tillsammans med projektgruppen bedömer vilka indikatorer som projektet uppfyller och sammanställer bevis för detta. I Sverige finns flera konsultföretag och byggentreprenörer som har certifierade assessorer.

För certifieringsarbetet krävs också en oberoende verifierare som BRE står till tjänst med. Verifieraren är behjälplig med att svara på frågor från assessorn under projektets gång och därefter granska assessorns bedömningar. Assessorn och verifieraren kommer överens om certifieringens omfattning och vilka indikatorer som är relevanta och inte.

Slutbetyget graderas enligt skalan Outstanding, Excellent, Very good, Good och Pass.

Observera att det är projektet och dess processer som hållbarhetscertifieras, inte själva den bestående anläggningen. Uppföljning eller återrapportering är inte aktuellt för CEEQUAL. Det finns dock möjlighet att certifiera drift- och underhållsprojekt, med en för detta anpassad manual.

Sammanfattningsvis bidrar CEEQUAL till att:

Säkra hållbarhet i projektet
Arbeta systematiskt och strukturerat
Arbeta transparent utifrån en gemensam plattform
Erhålla kvitto på ställda hållbarhetskrav
Möjliggöra kommunikation och marknadsföring av hållbarhetsarbetet
Möjliggöra grön finansiering
Skapa stolthet och bygga kompetens inom organisationen

Fortfarande engelskt

Manualen för den nu gällande version 6 är på engelska, men planer finns på en översättning. SGBC:s målsättning är också att ta fram en guide för hur systemet kopplar mot svensk lagstiftning, standarder och praxis. Verifieringsprocessen är heller inte svensk, men SGBC:s har planer på att utbilda svenska verifierare, vilket många användare efterfrågar.