Nyheter

Miljöbyggnad

Av de certifieringssystem för byggnader som används i Sverige är Miljöbyggnad det mest frekventa. Miljöbyggnad kan tillämpas för de flesta byggnader, från småhus och flerbostadshus till skolor, kontor och många fler typer av byggnader.

Kravet är att byggnaden har har Atemp-ytor och vistelseytor. Om exempelvis en industribyggnad innehåller personalutrymmen kan hela industribyggnaden certifieras.

– Miljöbyggnad används redan för många olika byggnadstyper och för närvarande har drygt två tusen certifiering eller preliminär certifiering, berättar Jimmy Möller, chef för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift hos SGBC.

Systemen är utvecklade för Sverige och baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift ägs och utvecklas av SGBC.

Manualen för Miljöbyggnad har förekommit i olika versioner. Den nu gällande är Miljöbyggnad 3.2.

Energi

För en byggnad certifierad med Miljöbyggnad kan du som hyresgäst/brukare räkna med att energiförbrukningen är lägre än hos genomsnittsbyggnaden. Utöver att Miljöbyggnaden behöver mindre energi för att värmas upp på vintern, projekteras och produceras en Miljöbyggnad för att begränsa behovet av kyla under sommaren. Den energi som byggnaden trots allt behöver ska i så stor utsträckning som möjligt ha förnybart ursprung, och lokalt producerad energi föredras.

När en Miljöbyggnad projekteras görs bland annat en livscykelanalys på grund och stomme för att beräkna hur stort koldioxidutsläpp de ger upphov till.

Inomhusmiljö

En Miljöbyggnad har ett gott dagsljusinsläpp och inomhusklimatet både varma sommardagar och kalla vinternätter är kontrollerat för att hålla en nivå som brukarna trivs med. Ventilationen ska vara tillräcklig för att ge en bra inomhusluft. Byggnaden ska ha tillräckliga solskydd, antingen monterade från början eller föreslagna för hyresgästerna att montera själva. Ljudmiljön är uppmätt och ska klara godtagbara nivåer såväl vad gäller ljud mellan lägenheter/olika lokaler, som från tekniska installationer och trafik.

Material

Byggmaterialen måste dokumenteras korrekt och de värsta kemikalierna får inte finnas när man bygger nytt. Är det fråga om en renovering ska det finnas vetskap att de material som inte längre är tillåtna har tagits bort. Man kan känna sig trygg i en Miljöbyggnad eftersom det är dokumenterat att inbyggda material innehåller få farliga eller hormonstörande ämnen.

Kostnadseffektivt

Att certifiera för Miljöbyggnad är enkelt och kostnadseffektivt. Fastighetsägare/huvudmän rekommenderas att anlita en certifierad Miljöbyggnadssamordnare i sitt projekt, detta för att certifieringsprocessen ska bli så enkel och effektiv som möjligt. Ett stort antal konsultföretag har utbildade Miljöbyggnadssamordnare och erbjuder tjänster inom området. Många entreprenörer och byggherrar har egna Miljöbyggnadssamordnare.

– Det är viktigt att från början i projektet få med Miljöbyggnads krav och hur de ska redovisas. Då blir det kostnadseffektivt, jämfört med om kraven beaktas först i ett senare skede, fortsätter Jimmy Möller. I början ska man också bestämma vilken betygsnivå projektet ska inriktas på, Brons, Silver eller Guld. Det är också möjligt att exempelvis välja Silver i grunden och Guld för vissa indikatorer.

Certifieringssystemet Miljöbyggnad tar hänsyn till och mäter miljöprestanda inom 15 olika områden. Resultaten/bevisen granskas av en oberoende tredjepartsgranskare. Inom tre år kommer man tillbaka till för att göra en verifiering, för att kontrollera att allt fortfarande är som det ska. Först då blir byggnaden certifierad.

En byggnad som certifieras enligt Miljöbyggnad 3 måste uppfylla kraven i 15 indikatorer:

1. Värmeeffektbehov

2. Solvärmelast

3. Energianvändning

4. Andel förnybar energi

5. Ljud

6. Radon

7. Ventilation

8. Fuktsäkerhet

9. Termiskt klimat vinter

10. Termiskt klimat sommar

11. Dagsljus

12. Legionella

13. Loggbok med byggvaror

14. Utfasning av farliga ämnen

15. Klimatpåverkan byggskede

Efter utvärdering av respektive indikator och sammanräkning kan betygsnivån fastställas. För att få brons räcker det visserligen enbart att lagkrav och rekommendationer följs, men eftersom certifieringsprocessen ser till att detta verkligen görs, ger det fastighetsägaren en trygghet att byggnaden uppfyller alla krav och regler.

Flertalet som låter certifiera sin byggnad väljer nivån Silver. Då måste den klara en bra bit över Brons-nivån. Bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre. Silver är en tydlig markering att fastighetsägaren har miljöambitioner.

För att klara Guld är kraven mycket höga. Bland annat får inte radonhalten överstiga en fjärdedel av lagstadgat krav. För Guld måste det säkerställas att innemiljön är mycket bra, något som görs genom mätningar eller en enkät bland brukarna.

Verifiering och varaktighet

Miljöbyggnad är unik bland de certifieringssystem som används i Sverige eftersom byggnaden måste verifieras efter tre år. Det innebär att för alla byggnader som fått en preliminär certifiering och ett preliminärt betyg, måste aktuell information om byggnadens prestanda skickas in efter att den varit i drift i tre år. Verifieringsansökan granskas av en oberoende tredje part.

För certifieringar som har utförts enligt Miljöbyggnad version 3.X och framåt, är certifieringen giltig i fem år efter certifiering. Därefter måste återrapportering göras vart femte år för att certifieringen ska fortsätta vara giltig. Vid återrapporteringen måste det styrkas att byggnaden uppfyller de kriterier som gällde när certifieringen godkändes.

Miljöbyggnad används mest för nybyggnader, men går även att använda vid större ombyggnader.

Ny version – Miljöbyggnad 3.2

Den 1 januari trädde den nya lagen om klimatdeklarationer i kraft. Därför gäller nu en ny manualversion för Miljöbyggnad som tar hänsyn till de nya kraven. Miljöbyggnad 3.2 hanterar kravet på klimatdeklarationer.

Miljöbyggnad 3.0 innebar ett nytt krav i och med lanseringen att beräkna klimatpåverkan i indikator 15. Mot bakgrund av branschens utveckling och lagen om klimatdeklaration är indikator 15 utdaterad och därför finns en ny manualversion. Enligt den princip som Miljöbyggnad tidigare har använt motsvaras Bronsnivån av lagkrav. Nivåerna för Silver och Guld är oförändrade.

Version 3.2 innehåller också förtydliganden och tolkningar från tekniska rådet. Detta för att göra certifieringen enklare och tydligare. Detta innebär inte några skärpta kriterier.

Miljöbyggnad 4.0

SGBC tar nu fram nästa version av Miljöbyggnad. Den kommer att linjera med EU:s taxonomi.

– Miljöbyggnad kommer bland annat också att anpassas bättre till de projekt som har långt driven digitalisering exempelvis med BIM och digitala tvillingar. Den som redan har miljödata i sina system ska kunna använda dem smidigt även om de kopplar på certifiering med Miljöbyggnad, berättar Jimmy Möller. Digitalisering ska också göra det enklare att validera mätvärden och andra data projektet skickar in.

Den arbetsgrupp som tar fram nya versionen beaktar för övrigt alla indikatorer i Miljöbyggnad så förändringar kan väntas. Det gäller att hitta den modell som bäst driver miljöprestandan.

*Notera: Jimmy Möller arbetar från och med maj som enhetschef Teknisk förvaltning Fastighetskontoret, Stockholm Stad.