Nyheter

Rejlers stärker erbjudandet inom Hållbara Byggnader

Det finns en stor och outnyttjad potential i att energieffektivisera och renovera landets befintliga fastighetsbestånd i resan mot ett fossilfritt Sverige. Som ett led i detta stärker Rejlers nu erbjudandet inom Hållbara Byggnader med särskilt fokus på ombyggnation och hela byggnadens livscykel.

Bygg- och fastighetssektorn står för ca en tredjedel av Sveriges energianvändning och en dryg femtedel av landets utsläpp av växthusgaser enligt Boverket. I samband med nybyggnation görs det redan idag mycket för att möta strängare krav på bland annat certifieringar och materialval. Inom befintliga byggnader däremot finns en stor potential att genom energieffektivisering minska utsläppen markant och därmed hjälpa branschen att nå sina högt uppsatta mål.

– Energieffektivisering är en viktig del av energiomställningen och att klara den höga takten på elektrifiering. Det i kombination med högre elpriser och materialbrist gör att vi behöver tänka nytt kring utformning av byggnader och dess energisystem framöver. Det handlar om att ta ett större grepp om byggnadens hela livscykel, säger Katrine Lind, Affärsansvarig Hållbara Byggnader på Rejlers.

Vid årsskiftet trädde nya lagstiftningar i kraft, såväl på EU-nivå som nationell nivå, som berör hållbarhets- och energifrågor i fastighetsbranschen. Rejlers kan exempelvis hjälpa kunder att möta EU-taxonomins krav på energieffektivitet avseende byggnader, och även Boverkets krav på att upprätta klimatdeklarationer vid nybyggnadsprojekt och större renoveringar. För att komma fram till de bästa lösningarna krävs samverkan samt överföring av kunskap i ett så tidigt skede av bygg- eller renoveringsprocessen som möjligt.

– Frågor som rör energi och hållbarhet inom bygg- och fastighetssektorn har historiskt ofta hanterats skiljt från varandra. Våra experter har gedigen specialistkompetens och jobbar tvärfunktionellt. Detta, i kombination med vår långa erfarenhet av att driva stora energiprojekt i fastigheter, gör att vi kan ta ett helhetsansvar, säger Katrine Lind.

I Rejlers erbjudande Hållbara Byggnader ingår bland annat tjänster som miljö- och energisamordning, materialinventering, miljöcertifiering, energi- och klimatberäkningar, energikartläggning, genomförande av energiprojekt, energioptimering, lokal energiproduktion och strategiska tjänster.

Kunderna inom sektorn är byggherrar, entreprenörer, kommunala och privata fastighetsägare, industrier och andra verksamheter som på något sätt har möjlighet att påverka energi, miljö och hållbarhet i en byggnad.

Mer om Rejlers erbjudande Hållbara Byggnader här:

https://www.rejlers.se/Vart-erbjudande/Buildings/hallbara-byggnader/