Nyheter

Eden i Hyllie Terrass – certifieras för både LEED och WELL

Kontorshuset Eden i Malmö stod klart förra sommaren. Det har planerats och byggts enligt Kungsledens koncept Symbiotic Building. Huset certifieras enligt både LEED och WELL. Det sistnämnda är inriktat på innemiljö, hälsa och välmående, och är därmed ett bra komplement bland annat till LEED.

Kungsleden anlitar WSP för certifieringsarbetet. Tack vare den dåvarande hållbarhetskonsulten Eleftherios Zacharakis var WSP först i landet att engagera sig i certifieringssystemet WELL. Det är den amerikanska organisationen IWBI – International Well Building Institute – som står bakom systemet och det baseras till stora delar på amerikansk standard.

Första gången WELL användes i Sverige var för Castellums huvudkontor i Göteborg. Då begränsades certifieringen till interiören. Sedan blev kontorshuset Eminent på Hyllie Terrass i Malmö den första hela byggnad som blev godkänd certifierad fullt ut med WELL Core.

Inför Kungsledens bygge av kontorshuset Eden, också i Hyllie Terrass, så föreslog Eleftherios Zacharakis att använda WELL. Kungsleden tog fasta på förslaget. Tidigt i projektet uppdrogs åt Zacharakis att vara WELL AP (Accredited Professional) i projektet.

– Vi började arbeta med certifieringen mycket tidigt i projektet, vilket är viktigt för att beställaren tillsammans med projektörerna ska hitta lösningar som ger ett bra slutresultat, säger WSP:s Anders Fremling, som tagit över rollen som WELL-AP.

I WELL ska ett antal obligatoriska kriterier uppfyllas. Därutöver är det möjligt att samla poäng för frivilliga kriterier. Målet för Eden är att uppnå minst 80 poäng, vilket ger högsta betyg som är Platinum.

Indikatorområden

Eden certifieras för den variant av WELL som heter WELL Core. Den täcker in tio hållbarhetsområden, med fokus på innemiljö, hälsa och välbefinnande:

Luft

Vatten

Näring

Ljus

Rörelse

Termisk komfort

Akustik

Material

Mental hälsa

Samhälle

I och med målsättningen hos WELL ställs krav både på ”hårda” och ”mjuka” värden. Vissa kriterier uppfylls på byggnivå och andra på brukarnivå. De ”mjuka” värdena på brukarnivå kan kort sammanfattas som att alla ska må väl och trivas.

Vissa kriterier är relativt lätta för oss i Sverige och Europa att leva upp till, baserade på lagkrav, standarder och praxis. Andra kriterier är betydligt mer utmanande.

Området ”Näring” handlar om mat och dryck, vilket inte berörs hos något av de andra certifieringssystem som används i Sverige.

– Förutom att certifieringen av Eden omfattar kraven enligt WELL Core valdes att även ta med den restaurang som finns i huset, berättar Anders Fremling. Därmed ställs krav på bland annat kvaliteten på den mat som serveras och att restaurangen tillhandahåller information om vad rätterna innehåller med information till allergiker med mera.

Grundtanken är att näringsriktig mat är en förutsättning för hälsa och välmående.

Området ”Ljus” ställer krav på ljusberäkningar, i vårt fall för att klara svensk/europeisk standard och att ljuskonsulten redovisar beräkningarna för IWBI. Dessutom, när bygget är klart, måste ljuset mätas på plats för verifiering. De som vistas i huset ska dessutom få tillgång till information om ljusets påverkan på hälsa och dygnsrytm. All den typen av information ska finnas tillgänglig för brukarna, antingen via webben eller i fysisk form. För Eden har man valt lösningen att inrätta ett bibliotek med ett hundratal titlar i den så kallade Gläntan som är husets lobby. Upplysningar om ergonomi, mental hälsa, stresshantering med mera finns på en särskild hemsida.

I området ”Material” kan det vara utmanande att klara kriterierna. WELL:s manual hänvisar till amerikanska standarder när det handlar om exempelvis emissioner. Men det ges möjlighet att använda materialbedömningar som är tillgängliga i respektive land. Vi är vana vid Svanen och Byggvarubedömningen och det är också tillåtet att hämta emissionsdata från vissa märkningar och andra källor. Vid certifieringen av Eden används en Crosswalk från LEED där många underlag som har samlats under LEED-arbetet får tillämpas i WELL.

Den formella gången

Som nämnts engagerades en WELL AP tidigt i projektet och då registrerades också projektet hos IWBI. Den som är AP har en nyckelroll under hela processen.

– För att klara certifieringen krävs stort engagemang hos beställaren och att förvaltningspersonalen inkluderas. Brukarnas delaktighet och perspektiv måste också tas med, särskilt i detta fall när vi satsar på högsta betyg, säger Anders Fremling.

Under projekteringen och byggproduktionen insamlas dokument som ligger till grund för poängberäkning och betygssättning. Dokument som ska lämnas till IWBI för granskning ska först undertecknas av respektive projektör (Letter of assurance) och vissa undertecknas av beställaren. Delar på svenska måste översättas till engelska. WELL AP skickar in underlagen via verktyget WELL Online för Document Review.

Granskningen utförs av IWBI som går igenom bevisen. Ett godkännande i detta skede räcker inte för slutlig certifiering. En så kallad Performance Test Agent ska sedan på plats utföra mätningar för att kontrollera att byggnaden verkligen klarar utlovade prestanda.

– Om byggnaden på någon punkt inte klarar testerna ges möjlighet att upprätta en åtgärdsplan, alternativt välja att förlora någon poäng, såvida denna inte gäller för ett obligatoriskt kriterium, förklarar Anders Fremling.

För Eden hoppas han på att testerna kan utföras under sommaren. Om resultatet blir godkänt utfärdas slutligt certifikat. Sedan måste uppföljning göras varje år, med både mätningar i byggnaden och enkäter hos brukarna. Omcertifiering krävs var tredje år för att få behålla certifikatet.

FAKTA

Tidplan: februari 2020–augusti 2021

Byggherre: Castellum genom dotterbolaget Kungsleden AB

Totalentreprenör: MVB Syd AB

Arkitekt: White Arkitekter AB

Kostnad: ca 240 Mkr