Nyheter

Ett år av återbruk och livscykelanalys – Brunnberg & Forshed summerar FoU-året 2021

Under 2021 hade Brunnberg & Forshed extra stort fokus på hållbarhet. Pernilla Ivarssons tjänst som hållbarhetsansvarig utökades, Brunnberg & Forshed anordnade flera föreläsningar för alla på kontoret och tog tåget till Skåne och studerade hållbar arkitektur i Sigurd Lewerentz fotspår.– Det har varit ett intensivt hållbarhetsår. Vi har ökat kunskapen inom återbruk och livscykelanalyser (LCA) och samtidigt utbildat oss inom olika certifieringar. Allt sker så snabbt idag, det gäller att ha full koll på frågorna och utmaningarna, säger Pernilla Ivarsson.

Brunnberg & Forshed satsar årligen sex procent av omsättningen på forskning och utveckling. Under 2021 var det övergripande temat hållbarhet. Miljöcertifieringar för städer och byggnader, scenarier för hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt och hur ensamhet kan motverkas har stått på föreläsningsschemat.

– Klövern, Vasakronan och Ensamhetsrevolutionen är några av de som generöst bjudit på sina kunskaper. Under en temadag lärde hela kontoret mer om cirkulärt byggande och livscykelanalyser tillsammans med SGBC och IVL Svenska miljöinstitutet.

I alla hållbarhetssammanhang som Pernilla Ivarsson befunnit sig i under året har det poängterats hur viktig samverkan är för ett lyckat hållbarhetsarbete.

– I Sveriges arkitekters handlingsplan slås fast att vi som arkitekter måste behärska att designa utsläppssnålt och cirkulärt för att kunna driva på ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande. Vi måste också kunna erbjuda mer än det som efterfrågas. Och vi vill ta den rollen. Vi har därför träffat beställare och konsulter för att diskutera bland annat livscykelanalyser. Ett resultat av detta är påbörjade samarbeten kring LCA-beräkningar i tidiga skeden.

Pernilla Ivarsson har också ägnat mycket av sin tid åt cirkulärt byggande, och ser ett dilemma.
:

– På föreläsningar och kurser poängterar man hur viktigt det är att börja materialinventera tidigt i projekten för att återbruk ska vara möjligt. Men i ”vår verklighet” är ofta tid och budget begränsade i tidiga skeden. Många hållbarhetsfrågor skulle behöva utredas tidigt. Världarna stämmer inte riktigt med varandra, ännu. För att skapa förändring behöver vardagsprojekten följa pilotprojekten. Både beställare och vi konsulter behöver vara modiga.

(Bildtext)
Pernilla Ivarsson Brunnberg o Forshed.jpg
Både beställare och vi konsulter behöver vara modiga, säger Pernilla Ivarsson, hållbarhetsansvarig på Brunnberg & Forshed.