Nyheter

Ny rapport: Samordning krävs för att lösa klimatutmaningarna inom fastighetssektorn

Fastighetssektorn står för en stor del av samhällets utsläpp av växthusgaser, både via byggmaterial och byggande men även vid drift och återvinning. För att klara den stora klimatutmaningen krävs samordning med andra sektorer visar en ny rapport som gjorts av forskare vid Blekinge Tekniska Högskola.

Rapporten ”Hållbarhetspotentialen i byggnaders integrering med samhällssystem (B2X) –tidiga exempel mot energi och transporter” behandlar brådskan att ta itu med klimatförändringarna och fokuserar på fastighetssektorn. Denna sektor står idag för en stor del av samhällets utsläpp av växthusgaser, både via byggmaterial och byggande men även vid drift och återvinning.

Det centrala i rapporten är att byggnader, kvarter och bostadsområden inte kan ses som isolerade enheter utan som delar av flera system – både vad gäller det befintliga beståndet och nybyggnation. Detta innebär att samarbete mellan sektorer kommer att vara avgörande för om vi i tid kommer att lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle.

– I rapporten tittar vi i första hand på energi-, transport- och fastighetssystem ur ett livscykelperspektiv, berättar Martin Prieto Beaulieu, en av forskarna bakom rapporten.

Övergripande resultat och förslag från rapporten:

Det befintliga beståndet är den största utmaningen storleksmässigt och har samtidigt högst effektiviseringspotential eftersom detta är mycket större än nybyggnationen.

Det är i gränssnittet mellan byggnader och omgivande system där det finns synergier. Det föreslås därför ett schematiskt koncept för att arbeta med frågeställningen B2X (Building To X).

Det föreslås en 4-stegsprincip för fastighetsbranschen som guide för åtgärder och strategier som ett komplement till Blekinges manual för hållbart byggande.

Det konstateras att Energirådgivarna blir viktiga framöver när det befintliga fastighetsbeståndet ska ta tag i sitt eftersatta underhåll och samtidigt uppgraderas och effektiviseras.

Lösningarnas skalbarhet blir också viktiga när vi ska gå från demonstrationer och piloter till fullskalig implementering och spridning.

Integrerade fastighetssystem bedöms samtidigt bli betydligt mer självförsörjande och mindre sårbara och därmed också stärka säkerhetspolitiken.

Henrik Ny, den andre forskaren bakom rapporten, sammanfattar resultaten så här:

– Det blir tydligt att omställningen av våra komplexa samhällssystem måste ske integrerat för att det över huvud taget ska kunna vara samhällsekonomiskt genomförbart.

Rapporten som berör strategier för hållbart byggande är gjord på uppdrag av Energisamverkan Blekinge där Länsstyrelsen, Region Blekinge och länets samtliga kommuner ingår.