Nyheter

Gårda Vesta certifieras med två kompletterande system

Platzers kontorshus Gårda Vesta i Göteborg står klart sedan ett år. Byggherren har valt att certifiera byggnaden enligt både BREEAM och WELL, system som utgör bra komplement till varandra.

Platzer har målet att miljöcertifiera samtliga nyproduktioner och hela det befintliga beståndet. Företaget använder både BREEAM, LEED och Miljöbyggnad.

– System väljs beroende på förutsättningarna i respektive projekt och fastighet. För Gårda Vesta passade BREEAM bra, säger Pontus Bern, projektledare hos Plazer. Här väljer vi att samtidigt använda WELL, som är ett bra komplement. Detta system var nytt för oss, men vi såg att det kunde bidra till att projektet sticker ut på en tuff kontorsmarknad.

Konsultinsatser

Platzer har givetvis inom den egna projektorganisationen personalresurser för kvalitet och miljö, precis som denna kompetens också finns hos entreprenören Peab, men för att klara certifieringarna krävs förstärkningar externt. Beträffande WELL sköter Johanna Millander från Cowi samordningen. Rollen som WELL AP axlades först av Cowi och övertogs senare av Raksystems.

Den variant av WELL som tillämpas är WELL Core Certification. Versionen är 2.pilot – en pilotversion som användes under utvecklingsarbetet för den idag aktuella versionen WELL 2.

Nu pågår slutfasen i insamlandet av dokument (bevis) för de respektive indikatorkategorier som ingår. Dokumenten kommer att tredjepartgranskas av en Reviewer från GBCI (Green Building Certification Inc.). Senare och förhoppningsvis under hösten kommer en Performance Verification att utföras, med bland annat mätningar på plats i byggnaden.

Inom vissa av indikatorkategorierna är det relativt lätt att klara obligatoriska poäng och även ta en del frivilliga, inom andra är det svårare.

– ”Material” är ett svårt område. Vi jobbar med Byggvarubedömningen och loggbok i grunden. Och vi satsar på att ta extra poäng för val av material, vilket kräver mycket arbete med att ta fram data, inte minst för emissionskrav på VOC, berättar Johanna Millander. Ett gediget arbete som är bra för att klara de kommande mätningarna i byggnaden.

Användningen av WELL har också gjort att projektet har jobbat mer med ”mjuka” värden än man kanske annars är van vid, som att i större utsträckning välja naturliga material, gynna grönska och förhöja allmänna utrymmen med musik och konst.

Inför inskick av dokumentation och performance test ligger byggnaden på betygsnivå Gold. WELL kräver att certifieringen följs upp varje år och att byggnaden omcertifieras var tredje år.

– WELL ska delvis implementeras i drift- och underhållsorganisationen, vilket blir en liten omställning för oss. Sedan är kraven på uppföljningar bra, då vi får ett kvitto på att byggnaden fortfarande klarar prestanda, menar Pontus Bern.

Platzer har tagit fram en plan för WELL i förvaltningen.

Även BREEAM

Certifieringen av Gårda Vesta använder BREEAM som grundläggande system. Även här anlitas Cowi som bistår med Johanna Millander som BREEAM-AP och samordnare. Cowi står dessutom till tjänst med Sofia Carter som BREEAM-assessorer.

Under projekteringen samlades dokument för en precertifiering, vilken godkändes under produktionstiden. Ansökan om slutlig certifiering har skickats till SGBC och för närvarande gör projektet vissa kompletteringar. Ambitionen är att erhålla slutbetyget Excellent.

Samordning mellan BREEAM och WELL har skett så till vida att vissa dokument (bevis) som har tagits fram för BREEAM har kunnat användas även i WELL.

– Eftersom WELL var nytt för många har vi fått jobba med att tolka kraven på rätt sätt tillsammans med projektorganisationen och inarbeta lösningar i projektet. Sammanfattningsvis har både BREEAM och WELL varit bra verktyg för att öka hållbarhetsprestandan för byggnaden och jag upplever att de båda systemen kompletterar varandra på ett bra sätt för ett projekt som vill arbeta ambitiöst med hållbarhetsfrågor, avslutar Johanna Millander, konsult på Cowi.

FAKTA:

Tidplan: februari 2018–juni 2021

Byggherre: Platzer Fastigheter AB

Entreprenörer: Peab Sverige AB, RO-Gruppen m.fl.

Arkitekt: White Arkitekter AB

Kostnad: cirka 770 Mkr