Nyheter

Pantsystem på kaffemuggar i papp testat i Örnsköldsvik

Under sommaren 2021 utfördes en studie där ett pantsystem provades för engångsmuggar i papp. RISE och Örnsköldsvik kommun genomförde studien, medan företaget Bower svarade för den app som kaffedrickarna använde för att panta muggarna. Sortify var leverantör av källsorteringskärl.

Sju kaféer i staden ställde upp på försöket. On The Go-kaffemuggarna belades med en pant på 2 kronor. Muggarna var försedda med krage som hade en QR-kod. Kunderna kunde sedan skanna koden och lämna tillbaka muggen i en särskild källsorteringsstation eller i en av de vanliga återvinningsstationerna. Då fick man tillbaka panten.

Två typer av stationer

Inför försöket placerade kommunen ut åtta nya källsorteringsstationer med möjlighet att lämna pappersförpackningar, glasförpackningar, restavfall respektive glasförpackningar. De konventionella återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar fanns kvar som vanligt under försöket.

Forskarna som utförde studien bedömde pantnivån på flera sätt. Dels noterades hur många av muggarna som skannades av kafékunderna, dels gjordes plockanalyser i både källsorteringsstationerna och återvinningstationerna och delvis i stadens papperskorgar. I försöket uppnåddes en pantnivå på cirka 10 procent, där merparten av muggarna lämnades i de vanliga återvinningsstationerna.

Slutsatsen var att pant på On The Go-muggar inte var avgörande för konsumenter för en ökad källsortering i offentlig miljö. Studien omfattade även intervjuer med konsumenter och kaféägare. Konsumenterna var positiva till projektets syfte att förbättra källsorteringen, men de uppskattade inte upplägget med appen som testades. Kommentarerna från kaféägarna varierade från mycket positiva till delvis kritiska.

Graden av källsortering

Plockanalyserna visade att av de muggar som hamnade i de åtta källsorteringsstationerna var cirka 90 procent rätt sorterade. Det kan jämföras med övriga dryckesmuggar i papp där motsvarande siffra var 70 procent. När hänsyn togs till avfallet som osorterat hade hamnat i stadens allmänna papperskorgar erhölls en källsorteringsnivå för de pantbara kaffemuggarna på 56 procent. Detta tillsammans med den låga pantnivån tyder på att närheten till att enkelt kunna göra sig av med muggen var viktigare än att ta sig till källsorteringsstationen.

Renhetsgraden för de tre förpackningsfraktionerna i källsorteringsstationerna varierade. För pappersförpackningar var den 68 procent och för plastförpackningar 53 procent. Det felsorterade avfallet bestod främst av felsorterade förpackningar, men även av matavfall som borde ha kastats i restavfallet. För glasförpackningar var renhetsgraden hela 98 procent.

Framtida pantsystem?

Det ska betonas att försöket i studien var avgränsat till en kort period. Den låga pantnivå på 10 procent kan eventuellt förklaras med att användning av en app försvårar hanteringen. Längre tid kan behövas för att ändra invanda beteenden och enklare hantering kanske måste utvecklas för att ett pantsystem ska kunna införas brett på marknaden. Idag är vi vana vid att lämna PET-flaskor och aluminiumburkar i matbutikerna. Kanske behöver det vara lika enkelt med On The Go-kaffemuggar.

//

Bildtext:

Panta på stan Örnsköldsvik.jpg

Inför försöket placerade kommunen ut åtta nya källsorteringsstationer.