Nyheter

Prodikt – verktyget för aktiva produktval och klimatberäkning

Prodikt räknar ut klimatpåverkan för de produkter du väljer för ditt projekt. Du behöver inte fördjupa dig i EPD:er eller göra egna livscykelanalyser. Med Prodikt gör du enkelt produktval som minskar projektets klimatpåverkan. Programmet summerar fortlöpande den totala klimatpåverkan för samtliga produkter som du har valt och ger på så vis en möjlighet till löpande optimering.

Kravet på klimatdeklarationer för nya byggnader har ökat intresset för klimatberäkningar. Dessa beräkningar kan baseras på data hämtade från EPD:er (miljövarudeklarationer) som antingen kan vara produktspecifika eller produktfamiljeövergripande. Många leverantörer tar fram så kallade EPD:er vilka följer ISO-standard och är tredjepartsverifierade. Just nu kommer leverantörerna med nya EPD:er i en rasande takt.

– Problemet med EPD:er är att det är ett tekniskt dokument som lämpar sig ganska dåligt för produktkommunikation, säger Daniel Olausson, medgrundare av Prodikt.

Detta gör att för byggherrar och deras konsulter är det svårt och tidskrävande att använda EPD:er på en hel byggnad för att beräkna dess klimatpåverkan.

Byggherrarna och deras konsulter river sig i pannan både en och två gånger när de försöker använda EPD:er för att beräkna klimatpåverkan.

– Vi har i stället gjort det enkelt för dem genom att produktifiera EPD:erna, fortsätter Daniel Olausson. Du behöver aldrig befatta dig med själva EPD:n. Vårt projektverktyg Prodikt visar tydligt och pedagogiskt klimatpåverkan från just den produkt som väljs och summerar dessutom klimatpåverkan för alla de valda produkterna.

Alla nödvändiga indata

Utvecklarna av Prodikt har i sitt verktyg läst in relevanta värden från EPD:er. Oavsett om EPD:n är produktspecifik eller produktfamiljeövergripande så gör Prodikt om värdena till att avse just den specifika byggprodukten. Tack vare detta blir leverantörernas information tillgänglig, tydlig och digital. Dessutom är Prodikt ett verktyg som hjälper dig genom hela projektet, från förstudie till att byggnaden står klar.

Vad händer då om en EPD saknas för just den produkt som väljs för projektet? Prodikt har lösningar även för detta. Redovisade klimatdata delas nämligen in i två grupper; specifika och generiska produkter.

Specifika produkter delas upp i två datakvalitéer:

A, när en produktspecifik EPD används.

B, när en produktfamiljeövergripande EPD har allokerats till en produkt.

Och generiska produkter får datakvalitet:

C, vilket visar att denna produktens klimatdata har beräknats med hjälp av generiska data.

Hos Prodikt är ”enkelhet” högt prioriterat. Bland annat anser Prodikt att det är av stor vikt att man ska kunna välja produkter utifrån korrekt presenterat underlag, det vill säga att klimatpåverkan ska visualiseras i den enhet som en produktgrupp traditionellt sätt mängdas i, det vill säga kvadratmeter för golv, styck för fönster och så vidare. Detta för att förenkla arbetet vid jämförelse och val av produkter och för att undvika djupdykningar i och tolkningar av EPD:er.

Redovisningen av klimatpåverkan i Prodikt i dag avser A1–A5 i byggnadens livscykel, där A1—A3 härrör från data i EPD, och A4–A5 kan beräknas med hänsyn till det specifika projektets förutsättningar. Till exempel beräknas A4 (transportdistansen) med hjälp av ”geopunkter” mellan produkters tillverkningsadress och projektets placering.

Även för jämförelser

I Prodikt visas klimatpåverkan för var och en av produkterna. Det är viktigt att användarna ska kunna jämföra sina möjliga val även på andra punkter. För att detta ska bli rättvist och relevant inkluderas även produkternas tekniska prestanda, cirkularitet, innehållsmässiga/hälsomässiga aspekter.

Det går att ställa produkter bredvid varandra för jämförelse, vilket underlättar aktiva val. Efter att en produkt lagts till i ett projekt så summeras klimatpåverkan för det antalet av varje produkt du väljer och för varje produktgrupp. Det är också möjligt att välja en produktgrupp att djupdyka i för att analysera ytterligare. Om ett val ändras så uppdateras omgående den totala klimatpåverkan för hela projektet. Prodikt är därmed också ett projektverktyg. Ett projekt upplagt i Prodikt får därmed ett obrutet digitalt flöde. När man väl bestämt sig för vilka produkter som ska användas går det att generera en klimatdeklaration automatiskt.

– Prodikt gör alltså en klimatberäkning, precis vad du är ute efter, poängterar Daniel Olausson. Du slipper gräva ner dig i EPD:ernas innehåll och göra egna livscykelanalyser. I byggprocessen kan du göra aktiva val baserade på relevanta data, vilket är unikt för vårt verktyg.

En nyhet för användarna är att de som arbetar med en BIM-modell (3D-modell), med det gemensamma filformatet IFC, kan importera modellen och in i Prodikt.

Förutom byggprodukter och byggmaterial kommer också möbelprodukter att ingå i Prodikt och den första möbeltillverkaren har snart sina artiklar i verktyget.

Flera miljöpåverkansområden

Prodikt hanterar inte bara data om klimatpåverkan från EPD:n, även om gränssnittet för närvarande i huvudsak fokuserar på detta. Eftersom data från tillgängliga EPD:er har lästs in har även data för de övriga miljöpåverkanskategorierna tagits med, men de visas för närvarande inte. Förutom klimatpåverkan innehåller EPD:er sex ytterligare miljöpåverkansområden.

Prodikt gör ingen bedömning av produkter, utan redovisar objektiv information från olika källor såsom flera nationella och internationella databaser. Verktyget har bland annat koppling till Basta och importerar data därifrån. Prodikt uppdateras även kontinuerligt gentemot bland andra REACH-förordningen och SIN-listan. Detta för att vara à jour med skärpta krav och rekommendationer avseende bland annat ämnen som kan vara cancerframkallande, påverka arvsanlagen, människans hälsa eller orsaka skadliga utsläpp.

Fram till för lite sedan var det enbart större byggherrar som hade råd att ägna sig åt EPD:er och livscykelanalyser. Med Prodikt är det nu lika lätt för de små som de stora att göra aktiva val för att minska sin klimatpåverkan. Och i och med lagen om klimatdeklarationer är det obligatoriskt att åtminstone redovisa sin påverkan.

Prodikt hjälper bland annat:

Byggherrar

Arkitekter, byggkonstruktörer och andra som projekterar

Hållbarhetsexperter, certifieringsansvariga, miljösamordnare, KMA-ansvariga och andra

Byggentreprenörer, underentreprenörer

Prodikts funktioner:

Redovisar klimatdata, per artikel, per produktgrupp, per projekt

Fungerar som projektverktyg

Visar information på ett sätt du är van vid och möjliggör aktiva val

Stödjer digitalt flöde under hela byggprocessen

Samlar data från databaser i stället för att du gör det

Prodikt redovisar:

Klimatpåverkan CO2e

Material, hälsopåverkan, emissioner

Cirkularitet, bland annat andel återvunnet och klimatvinst av återbruk