Nyheter

Stuveriet på Masthuggskajen certifieras för både Citylab och LEED

Den så kallade Älvstaden i Göteborg omfattar sju delområden där ett av dem är Södra Älvstranden. Där ingår den nya stadsdelen Masthuggskajen. Den har fungerat som ett av de tolv pilotprojekt som användes för utveckling av SGBC:s certifieringssystem Citylab. Masthuggskajen blev den allra första stadsdelen som fick sitt hållbarhetsprogram certifierat enligt det nya systemet.

Huvudmännen bakom byggandet av Masthuggskajen är Stena Fastigheter, NCC, Balder, Riksbyggen, Elof Hansson Fastigheter och Älvstranden Utveckling, den senare tillhör Göteborgs stad. Alla aktörer måste rätta sig efter ”Hållbarhetsprogram Masthuggskajen” som staden tog beslut om 2017. Enligt programmet ska certifieringssystemet Citylab användas som stöd i processen för att styra mot en hållbar stadsdel.

Redan tidigt i planprocessen var ambitionen att arbeta målmedvetet med hållbarhet och staden tog alltså det modiga beslutet att använda Citylab trots att systemet inte var färdigutvecklat, utan i själva verket behövde ett antal pilotprojekt för att provas ut. För att nå målen var det viktigt att integrera hållbarhetsarbetet på högsta nivå i projektledningarna, både hos byggaktörerna och stadens plangrupp. I tidigt skede fanns en separat hållbarhetsgrupp, men den lades ner och hållbarhetstänk implementerades i projektets samtliga ledande och styrande forum.

Kvarteret Stuveriet

En av de sex aktörerna är Stena Fastigheter som har utfört om- och tillbyggnader av kontor i kvarteret Stuveriet, ett projekt som nyligen är färdigställt. Stena Fastigheter anlitar WSP för certifieringsarbetet. På WSP svarar avdelningschef Anna Landfors Limdal för Citylab och hållbarhetkonsulten Oliver Pearce svarar för LEED. De tar också hjälp av medarbetare inom WSP.

– Vi kom in tidigt i projektet och bland mycket annat deltog vi i Work Shops, som blev en trevlig introduktion till projektet tillsammans med alla parter inom planområdet, berättar Anna Landfors Limdal.

Att WSP arbetar med båda certifieringssystemen är fördelaktigt bland annat så till vida att vissa kriterier överlappar varandra. Vissa av de underlag som samlas in under LEED-arbetet kan användas för Citylab. Ett exempel på detta är målet om ett levande bottenplan, som förverkligades exempelvis genom en cafélokal i bottenvåningen. Den hjälper till att ”öppna upp” fastigheten. Detta rimmar också med ”Utveckling av levande bottenvåningar” i Masthuggskajens hållbarhetsprogram.

– Stena har iordningsställt ett grönt tak och det ryms även solceller på taket, fortsätter Anna Landfors Limdal. Här förenas energiprestanda med ekosystemkrav. Det har också byggts en terrass med tillträde för alla i huset, vilket stärker den sociala hållbarheten.

Det gröna taket ingår givetvis i dagvattenhanteringen och tack vare att regnvattnet fördröjs och delvis förbrukas av växterna minskar lasten på dagvattenavloppet.

Hållbarhetsprogrammet för delprojekt Stuveriet är klart och certifierat. Senare ska aktören – i detta fall Stena Fastigheter – upprätta en aktörsspecifik handlingsplan.

– Det är förstås meriterande för oss att vara med och göra insatser för Masthuggskajen, särskilt som det varit ett av pilotprojekten för att utveckla certifieringssystemet Citylab. Masthuggskajen var också det första projekt som blev godkänt certifierat för Citylab Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet, berättar Anna Landfors Limdal.

LEED för husprojekten

Som nämnts certifieras Stuveriet även för LEED. Denna certifiering görs i detta fall för det befintliga huset samt på- och tillbyggnaden. Varianten LEED Core & Shell används i version 4. WSP står till tjänst med LEED AP och med Commissioning Authority (samordnare för idrifttagning). LEED har kravet att energiberäkningar och simuleringar följer den amerikanska standarden ASHRAE. Certifieringsarbetet underlättas något genom att WSP under detaljprojekteringen även har utfört energiberäkningarna; konsulterna hos WSP är vana vid ASHRAE.

Certifieringsarbetet disponeras på hållbarhetsområden inom vilka projektet samlar både obligatoriska och frivilliga poäng:

Klimatpåverkan

Hälsa och välbefinnande

Vattenresurser

Biologisk mångfald

Materialresurser

Hållbar ekonomi

Gemensam livskvalitet

– Inom klimatpåverkan har vi jobbat mycket för att få ner energiförbrukningen, berättar Oliver Pearce, hållbarhetskonsult från WSP och LEED AP i projektet. Dessutom har material återanvänts, främst aluminium i fasaderna, vilket ytterligare pressar ner koldioxidutsläppen. Solceller på taket bidrar till att få ner nettoförbrukningen av energi.

Inom Hälsa och välbefinnande drar WSP nytta av tidigare erfarenheter där företaget arbetat med WELL-certifiering som är helt inriktad på hälsa och välmående. Man har tagit hänsyn till aspekter i WELL som är relevanta för att samla poäng i LEED.

– Vi har bland annat inriktat oss på att ha koll på VOC (lättflyktiga organiska ämnen) för att säkra luftkvaliteten, fortsätter Oliver Pearce. Innemiljöaspekter har i mycket stor utsträckning påverkat projekteringen som fokuserat bland annat på ljus och på luftkvalitet i övrigt.

Beträffande Vattenresurser har vattenarmaturer i befintliga delar av huset beaktats. De var redan snålspolande och har inte ersatts. Snålspolande armaturer valdes givetvis till de nya delarna.

– Gällande den biologiska mångfalden har byggnaden fått gröna tak som tillsammans med plantering på marknivå säkerställer att grönytor täcker en tredjedel av tomtarean, fortsätter Oliver Pearce.

För att spara Materialresurser har som nämnts aluminiumfasader återanvänts. Inredningen i befintliga delar av huset har behållits. Inget återbrukat material har använts i de nya delarna.

Livscykelanalys

En LCA har gjorts för hela byggprojektet. Detta är frivilligt i LEED, men ger extra poäng. Arbetet har bland annat inneburit att EPD:er har samlats in för samtliga produkter och material där EPD:er har funnits.

För att hålla koll på kemiskt innehåll med mera har Byggvarubedömningen använts. Material och produkter har också kontrollerats gentemot REACH-listorna. Extra ansträngning har lagts på att fasa ut farliga kemikalier.

– Beträffande hållbarhetsområdet Gemensam livskvalitet har vi beaktat tillgången till grönytor, där exempelvis de gröna taken syns från de övre våningarna, berättar Oliver Pearce. Till livskvaliteten bidrar också närhet till kommunikationer, tillgänglighet och serviceutbud i grannskapet.

LEED Design Review har skickats in och godkänts, och planen är att skicka LEED Construction Review-ansökan under sommaren.

FAKTA

Tidplan: maj 2020–juni 2022

Byggherre: Stena Fastigheter

Totalentreprenör: Betonmast Göteborg AB

Arkitekt: Erdegard Arkitekter AB

Kostnad: ca 190 Mkr