Nyheter

Stora miljövinster när 117 år gammal ledning renoveras

Just nu är en av körbanorna är avstängd längs Drottninggatan i Malmö. Detta beror på att VA SYD utför en nödvändig renovering av en avloppsledning. Tack vare en schaktfri teknik kan arbetet utföras utan att stänga av en av Malmös mest trafikerade gator helt. Dessutom sparas hundratals ton koldioxid i projektet.

I samband med ett spolningsarbete upptäckte VA SYD sprickor i den 117 år gamla ledningen. Läget bedömdes som akut då det fanns en rasrisk som i värsta fall skulle kunna innebära fara för allmänheten. Utöver detta skulle en kollaps innebära omfattande renoveringar där gatan skulle behöva vara avstängd i minst ett år.

– Att en ledning som ligger så centralt i Malmö är från år 1905 är inget ovanligt. Sverige har en stor nationell renoveringsskuld som vi nu arbetar med, bland annat filmar vi löpande våra ledningar för att upptäcka denna typ av sprickor i tid, säger Tobias Karlsson, projektledare på VA SYD.

Kostnadseffektivt projekt med flera vinster

VA SYD använder en modern infodringsteknik där avloppsröret kan renoveras och stärkas upp inifrån istället för att bytas ut helt. Detta sparar resurser för samhället på flera olika sätt:

Minskade trafikstörningar och samhällskostnader

Eftersom metoden innebär mindre grävarbete tar projektet två månader att slutföra istället för åtta. När projektet utförs med en öppen körbana beräknas de totala samhällskostnaderna bli nästan hälften jämfört med en avspärrning av båda körbanorna.

Minskade koldioxidutsläpp

Tack vare infodringsmetoden sparas drygt 650 ton koldioxid i projektet jämfört med att gräva fram hela ledningen. Det är framför allt minskade fyllnadsmassor, asfalt, energi och transporter som bidrar till de minskade utsläppen.

Dricksvattenbesparingar

Vid ledningsarbete används normalt stora mängder dricksvatten för att spola och härda. I detta projekt sparas dricksvatten genom att använda dagvatten från en närliggande ledning. Den uppskattade besparingen beräknas till 5000 kubikmeter rent dricksvatten som nu kommer till nytta i Malmöbornas kranar istället.

Rapport: Värdering av samhällsnyttor och samhällskostnader vid renovering av vatten- och avloppsledning

Inför projektet initierade VA SYD en studie som pekar på stora skillnader i hur mycket olika metoder för ledningsarbete på Drottninggatan kostar för samhället. samhällskostnader kan bland annat beräknas utifrån busslinjer som dras om temporärt, kostnadsbortfall för näringslivet på gatan eller att människor förlorar arbetstid när de får köra en längre väg till jobbet. Genom att trafikleden kan hållas öppen minskar kostnaderna för samhället.