Nyheter

Region Stockholm för utbyggd tunnelbana – certifieringssystemet CEEQUAL ett viktigt hjälpmedel

Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana driver ett brett hållbarhetsarbete där certifieringssystemet CEEQUAL är ett viktigt hjälpmedel. Certifieringsarbetet inkluderas i miljöledningssystemet och integreras i projektstyrningen.

– Slutmålet är ett hållbart resande i tunnelbanan och med hjälp av bland annat CEEQUAL är hållbarheten i vårt projekt mätbar, betonar Emma Sahlman, pressansvarig på förvaltning för utbyggd tunnelbana. Att klara CEEQUAL ger stolthet både internt och hos våra entreprenörer och vi kan dessutom utåt visa upp hur vi har klarat hållbarhetsarbetet.

– CEEQUAL bidrar till att våra entreprenörer är innovativa och får användning för sin potential. Vi ger dem också Feed Back för de resultat som vi uppnår, säger Stefan Persson, hållbarhetschef på förvaltning för utbyggd tunnelbana. I och med den slutliga certifieringen får de också genom en tredjepartsgranskning bekräftelse på framgången med hållbarhetsarbetet.

CEEQUAL är ett hjälpmedel tillsammans med andra ”verktyg” för att integrera och konkretisera hållbarhetsmål under hela projektgenomförandet. Det är avsett för alla typer av infrastrukturprojekt. Systemet är holistiskt, det vill säga det spänner över ett stort register av miljöaspekter.

CEEQUAL använder åtta indikatorkategorier:

Projektledning

Resiliens (motståndskraft mot förändringar i klimat och miljö)

Lokalsamhälle och intressenter

Markanvändning och ekologi

Landskapsutformning och kulturhistorisk miljö

Föroreningar

Resurser

Transporter

Innovationer

Delprojekt och projekt får betyg enligt skalan Outstanding, Excellent, Very Good, Good och Pass. Certifiering görs för en eller flera faser av ett projekt: planering, projektering och produktion. Den som klarar alla tre får Whole Team Award, vilket är det som förvaltning för utbyggd tunnelbana har i sikte.

– Målet för oss är att nå minst Very Good som betyg för alla projekt, berättar Stefan Persson. För att lyckas är det viktigt att integrera CEEQUAL-arbetet i projektets miljöledningssystem och i projektstyrningen, och att utbilda nyckelpersoner hos beställaren och i projekteringsgruppen.

Vid användning av CEEQUAL krävs en eller flera assessorer som bland annat svarar för att de formella rutinerna följs och ger stöd för alla berörda parter. Inom förvaltning för utbyggd tunnelbana har samtliga hållbarhetshandläggare fått assessorsutbildning.

Dokumenthantering

CEEQUAL är ett stöd för att ta hållbara beslut och vara innovativ under alla faser i ett projekt. Under tiden samlas dokument som så småningom blir underlag för de bevis som behövs i certifieringsprocessen.

– Dokumenten samlas i projektets ordinarie dokumenthanteringssystem och assessorn väljer efterhand ut de delar som blir underlag för bevisen, berättar Erica Vestlund, hållbarhetshandläggare i avdelning Söder på förvaltning för utbyggd tunnelbana. Bevisen ska senare gås igenom av verifieraren från BRE och slutligen ska de ratificeras. Det är för övrigt bra med både tidig och löpande dialog med verifieraren.

Varje projekt inom förvaltning för utbyggd tunnelbana certifieras. Eftersom likartade bevis kommer från de olika projekten har förvaltningen och BRE (Building Research Establishment), kommit överens om ett förvaltningsanpassat förfarande, med så kallad slumpmässig granskning i produktionsskedet. En förutsättning för detta är ett upplägg med Whole Team Award. Alla relevanta bevisdokument finns dock kvar om BRE önskar förfina sin granskning på några punkter.

– För de byggherrar eller byggentreprenörer som överväger att använda CEEQUAL är generellt en mycket bra rekommendation att tidigt ta kontakt med BRE för att utarbeta och förenkla rutiner för hantering av bevisen, på ett sätt som kan vara skräddarsytt för projektet, berättar Stefan Persson. Ett tips är också att inledningsvis tillsammans med BRE kontrollera vilken variant av CEEQUAL som passar projektet bäst.

Bättre betyg

Allt eftersom utbyggnaden av tunnelbanan avancerar certifieras olika projekt. För närvarande har fem arbetstunnlar i avdelning Söder (till Nacka/Södermalm/Söderort) och två arbetstunnlar i avdelning Norr (till Arenastaden) klarat certifiering för produktionen. Dessutom tre arbetstunnlar på den Blå linjen som förlängs till Barkarby. Samtliga har erhållit betyget Excellent, därmed en nivå över ambitionen Very Good. Beroende på projekt har också projekteringen sedan tidigare även den uppfyllt betyget Excellent.

Det är viktigt att påpeka att främsta syftet med CEEQUAL inte är att samla poäng och få betyg. Certifieringssystemet är framförallt ett stöd under hela projektet för att göra verkligt hållbara val, att utvecklas och att arbeta proaktivt och innovativt.

FUT Tunnelbana Arenastaden.jpg

Ett i raden av hållbarhetsmål hos förvaltning för utbyggd tunnelbana är att klimatbelastningen från utbyggnaden ska reduceras med minst 25 procent under uppdragets genomförande. Bild: Region Stockholm/TMR & Rundquist

FUT Stefan Persson.jpg

– Vårt hållbarhetsarbete styrs av flera instanser och intressenter, Region Stockholms hållbarhetspolicy och strategi, vår egen hållbarhetspolicy med övergripande mål, miljöledningssystemet tillsammans med CEEQUAL, villkor från miljödomstolsprocesserna samt andra intressenters krav och förväntningar, säger Stefan Persson, hållbarhetschef hos förvaltning för utbyggd tunnelbana. Bild: Region Stockholm

FUT Erica Vestlund.jpg

– Jag rekommenderar tidig och löpande dialog med verifieraren från BRE som är ett bra stöd i certifieringsarbetet, säger Erica Vestlund, en av hållbarhetshandläggarna på förvaltning för utbyggd tunnelbana. Bild: Region Stockholm

FUT Sofia Region Stockholm/Sweco.jpg

CEEQUAL är ett hjälpmedel tillsammans med andra ”verktyg” för att integrera och konkretisera hållbarhetsmål under hela projektgenomförandet. Bild: Region Stockholm/Sweco

FUT BARKARBYSTADEN platform Region Stockholm/White Arkitekter.jpg

CEEQUAL är holistiskt, det vill säga det spänner över ett stort register av miljöaspekter. Bild: Region Stockholm/White Arkitekter

FUT Barkarbystaden Region Stockholm/White Arkitekter.jpg

CEEQUAL är ett stöd för att ta hållbara beslut och vara innovativ under alla faser i ett projekt. Bild: Region Stockholm/White Arkitekter

FUT Hagastaden södra biljetthallen Region Stockholm/TMR & Rundquist.jpg

Allt eftersom utbyggnaden av tunnelbanan avancerar certifieras olika projekt. Bild: Region Stockholm/TMR & Rundquist