Nyheter

Kronoberg kan bli plusenergilän 2050

Tack vare den stora utbyggnaden av vindkraft i länet kan Kronoberg klara att nå målet att bli plusenergilän år 2050. Redan under 2023 kommer regionalt producerad el att vara i nästan samma nivå som den mängd el som används i länet.

Skillnaden är dock stor mellan länets kommuner. Då elanvändningen förväntas öka kraftigt de närmsta decennierna behövs både mer elproduktion och ett elnät som kan möta efterfrågan. För att nå målet måste också all fossil energi fasas ut.

Energikontor Sydost har tillsammans med bland andra Region Kronoberg identifierat två viktiga åtgärder för att nå plusenergimålet:

Ta fram en färdplan för produktion och användning av vätgas i Kronoberg

För att säkerställa ett fortsatt robust elsystem måste aktörer inom elnät, elproduktion, kommuner och näringsliv samordnas.

Skillnaden i självförsörjningsgrad när det gäller el är mycket stor i länets kommuner. Kartorna visar årlig elproduktion minus användning av el för respektive kommun i sydostlänen. Den pågående vindkraftsutbyggnaden märks till exempel i Uppvidinge och Alvesta.

Efter att Sverige i många år haft en konstant elanvändning kommer förutspås denna att öka kraftigt. Detta beror framför allt på att fossila bränslen som bensin, diesel, naturgas, och kol ska ersättas med mer klimatvänliga alternativ. Till stor del kommer denna ersättare att vara el. Antingen direkt för att driva elfordon eller indirekt genom att tillverka vätgas som sedan ersätter kol i tex stålindustrin eller driver tunga lastbilar.

Kronoberg har stora möjligheter att bidra till den energiomställning som pågår i Sverige och resten av världen just nu, säger Pierre Ståhl, projektledare på Energikontor Sydost. Vi kan ersätta importerade fossila bränslen. Potentialen att producera förnybar energi både som el och drivmedel är mycket stor i länet, avslutar han.

Varje år presenterar SCB (Statistiska Centralbyrån) data om produktion och användning av energi i landets kommuner och regioner. Energikontor Sydost (Energikontoret) analyserar regelbundet dessa för att se hur Kronoberg ligger till jämfört med uppsatta mål. Dessutom följer Energikontor utvecklingen när det gäller planer för förnybar el och värmeproduktion, samt utvecklingen inom minskad användning av fossila bränslen.

Plusenergilän 2050 är ett mål i Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg”. Det är även ett regionalt miljömål framtaget av Länsstyrelsen i Kronoberg.
Detta innebär att vi inom länet varje år ska producera minst lika mycket energi som vi använder och att denna energi ska komma från förnybara källor. År 2020 var denna andel cirka 40 % och det är alltså långt kvar till målet (100 %).