Nyheter

Med fokus på välmående människor och en hållbar miljö

När Kungälvs sjukhus inte längre kunde möta upp dagens vårdbehov påbörjades planeringen kring en ny byggnad som skulle effektivisera och förbättra vården, både för personalen och patienterna.

Det nya sjukhuset lyfter individens behov av integritet genom att bland annat erbjuda enskilda rum, detta leder till en ökad patientsäkerhet med minskning av eventuell smittspridning. Med hjälp av GlasLindberg har SAPAs återvunna aluminiumfasader och dörrar i Hydro CIRCAL levererats till projektet. Genom att använda sig av cirkulära material understryker projektet sitt hållbara tänk och minimerar därmed fotavtrycket på miljön.

Genom den nya ombyggnationen av Kungälvs sjukhus kan hela tio vårdavdelningar samköras under samma tak. I samspel med den tidigare 1960-talsbyggnaden har en ny identitet skapats, vilket utstrålar modernitet och har ett fokus på en framtidsvision där 280 vård-platser kommer att existera. Projektet för Kungälvs sjukhus har bedrivits av Västfastigheter och arkitekter är Sweco samt Aart arkitekt. Skanska står som byggentreprenör.

Ledorden är människor och välmående

Ambitionen med sjukhuset är att det ska vara effektivt och värna om människorna oavsett om de är patienter, anhöriga eller personal. Detta lade Sweco och Aart arkitekt mycket värdering kring när de planerade projektet.

– Tillsammans med Aart har vi haft som ambition att skapa en vårdmiljö som förmedlar att det finns en medvetenhet om både barns och vuxnas behov och att familjen är i trygga händer. Genom hela projektet har vi arbetat på ett strukturerat och kreativt sätt där fokus har varit att skapa väl fungerade miljöer, säger Pernilla Nordén, ansvarig arkitekt på Sweco.

Med hjälp av konstnärer har en karismatisk känsla skapats i varje rum, där keramikplattor med motiv utsmyckar väggarna. Temat för konsten har varit staden (Kungälv) och älven som rinner genom staden. När patienterna befinner sig i rummen är tanken att dessa motiv ska skapa ett samtal mellan individerna, vilket i sin tur frambringar en samhörighetskänsla. Detta visar prov på den starka tanken kring omhändertagandet som finns i projektets kärna.

Utformningen av den nya byggnationen är att den är sammanlänkad med den gamla byggnaden, vilket skapar vackra innegårdar med en unik känsla för patienterna och vårdpersonalen. Även en ny foajé finns där olika evenemang kan samordnas. De gröna utomhusmiljöerna kan i kombination med ljusinsläpp likaså avnjutas inifrån patientrummen, detta genom de stora aluminiumfönsterna.

Arkitekterna har lagt stor vikt i att utgå från ett livscykelperspektiv, vilket har återspeglats i sjukhusets fasad. Även här spinner arkitekterna på att fasaden ska utstråla omhändertagande, värme och omtanke. Detta har således gett ett anmärkningsvärt resultat samt fått certifieringen Miljöbyggnad Guld.

– Även för den yttre gestaltningen har målsättningen varit att byggnaden ska andas värme, omtanke och omhändertagande. Fasadmaterialet är robust och består av prefabricerad betong där arkitekterna skapat en variation och detaljrikedom, en ljust slipad betong möter en grå räfflad betong. För att möjliggöra för en framtida ombyggnad är fönster-sättningen väl avvägd. Fasadgestaltningen tar även hänsyn till de högt satta målen för byggnadens energiförbrukning, detta för att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, säger Sweco.

Under byggkonstruktionen har ett aktivt arbete gjorts gällande utsortering av avfall, detta för att säkerställa att inget skulle gå till deponi utan i stället 67 % återvunnits av allt avfall och 33 % av detta var brännbart. Med hjälp GlasLindberg har SAPA:s fasader och dörrar levererats till projektet. Produkterna är tillverkade av Hydro CIRCAL med minst 75 % återvunnet aluminium från uttjänta produkter. Detta cirkulära material genererar i sin tur ett 4 gånger lägre klimatavtryck jämfört med det Europeiska genomsnittet för primäraluminium.

Samhörighet och integritet

Kungälv sjukhus tidigare lokaler hade brister i att det endast fanns begränsade antal enskilda rum för patienterna, vilket då blev ett av behoven som de nya lokalerna skulle uppfylla. Under planeringsprocessen har en grupp individer fått vara med och tycka till gällande funktionaliteter, möblering samt materiella förbrukningsvaror. Detta har bidragit till förbättringar och har skapat en effektivare arbetsmiljö. Det finns exempelvis nu en rörpost för blodprover och blodpåsar samlas ihop, vilket minska springet för vårdpersonalen.

– Tack vare en fullskalig modell av ett vårdrum under processen har man kunnat testa, utvärdera och förbättra rummens funktion och gestaltning. En viktig del i uppdraget har varit att arbeta utifrån olika skalor där sjukhusets verksamhet har en central roll i hur man valt att utforma byggnaden, säger Sweco.

Med de enskilda rummen har detta gjort att en ökad patientsäkerhet har blivit möjlig. Smittspridningen av olika virus minskar drastiskt med hjälp av ett eget rum, badrum och toalett. Även samspelet mellan integritet och social interaktion blir betydligt större när vårdpersonalen nu kan ha ostörda samtal med patienterna och deras anhöriga. Ett tyst larm har även installerats på sjukhuset och nu kan rätt vårdpersonalen nås smidigt av patienten utan större spring och oväsen i korridorerna.

Fakta:

SAPA-produkter: Fasad SAPA 4150 och dörrar SAPA 2086

SAPA-producent: GlasLindberg Fasad AB

Arkitekt: Sweco & Aart arkitekt

Foto: Bert Leandersson