Nyheter

Miljonstöd till forskning som ska minska träavfall på byggen

LINK Arkitektur är en del av ett forskningssamarbete där målet är att reducera träavfall på byggarbetsplatser med 40 procent. Projektet har nu beviljats 6,5 miljoner NOK från Norges forskningsråd.

Trä är byggbranschens tredje största avfallsfraktion och utgör över 15 % av avfallsmängden. Tillsammans med en tvärfacklig grupp har LINK Arkitektur nu fått medel av Norges forskningsråd på 6,5 miljoner NOK för att genomföra ett forskningsprojekt som satsar på att reducera träavfall på byggplatserna med 40 procent. Forskningsgruppen består av representanter av alla de organisationer som involveras i tidiga faser.

Utöver forskningsstödet kommer partnerna i konsortiet att bidra med en egenfinansiering på 7,5 miljoner NOK, vilket ger projektet en total budget på 14 miljoner NOK.

– Även om trä är en förnyelsebar resurs är tillgången begränsad och bör användas till så högkvalitativa produkter som möjligt. All form av spill medför en ökad resursanvändning, transport, förädling och kassering, vilket ger ökade kostnader och klimatgasutsläpp samt ökad press på den biologiska mångfalden. Därför ser vi verkligen fram emot detta forskningssamarbete som kommer att ge oss mycket insikter och kunskap om byggprojektens tidiga skeden, säger Per Olsson, hållbarhetschef på LINK Arkitektur.

Huvudmålet med projektet är att reducera andelen träavfall från byggplatserna med 40 % jämfört med dagens nivå. Utöver det har det satts en rad delmål som handlar om att identifiera orsakerna till träavfallet och vad som kan göras för att förbättra materialeffektiviteten. Det får en positiv effekt på miljön, men ger också en minskning av den mänskliga och fysiska belastningen samt de ekonomiska kostnaderna kopplat till träavfall.

Av totalt 92 ansökningar, beviljades 22 projekt medel. Det projekt som LINK Arkitektur ingår i kommer att pågå under en fyraårsperiod. Tesen är att mycket kan uppnås genom att förbättra processen och samarbetsformen mellan de involverade aktörerna i tidiga skeden. Forskningsprojektet ska undersöka alltifrån samarbetsformer och processen kopplat till inköp och projektering, till metoder för effektiv och god kommunikation mellan projektörer och utförare.

Tio samarbetspartners står bakom innovationsprojektet: Ø.M. Fjeld (entreprenör), Multiconsult (rådgivare), LINK Arkitektur (arkitekter), Optimera (distributör- och logistikleverantör), Omtre (återbruksaktör) och Statsbygg, Kongsvinger och Sør-Odal kommuner (beställare) samt forsknings- och innovationspartnerna (Klosser Innovasjon, OsloMet och SINTEF).

Bild: Hundven-Clements