Nyheter

Ny avfallsplan föreslås för ett cirkulärt och klimatneutralt Uppsala 2030

Avfallsmängderna ska minska och återanvändningen öka. Avfallets miljö- och klimatpåverkan ska minska och det ska vara lätt att göra rätt. Det är målen i förslaget till ny avfallsplan som kommunstyrelsen idag beslutade att skicka vidare till kommunfullmäktige 19 september.

– Det måste bli ett slut på slit och släng-samhället – det leder till utsläpp av farliga kemikalier i naturen och till att vi eldar upp och slänger material istället för att återvinna och återanvända dem. En cirkulär ekonomi är en förutsättning för ett hållbart samhälle, och det är den vägen vi pekar ut med det här politiska beslutet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att nå målet om ett klimatneutral Uppsala 2030 behöver synen på avfall ändras. Det är utgångsläget i den nya avfallsplanen som kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att anta. Det betyder att offentliga aktörer, näringslivet, föreningslivet och invånarna inte pratar om avfall, utan resurser.

I det cirkulära Uppsala:

används prylar och material så länge som möjligt

lagas det som går sönder eller görs om till något annat

materialåtervinns det som inte längre kan återanvändas.

För att nå målen i avfallsplanen behöver normer, attityder och beteende förändras. Den nya avfallsplanen har därför fokus att det ska vara lätt att göra rätt för alla i kommunen.

Ett exempel från avfallsplanens handlingsplan är ett nytt insamlingssystem för förpackningar. I dag sorterar och lämnar villaägarna förpackningar på återvinningsstationer eller återvinningscentraler. I planen ligger att villaägarna sorterar direkt på hemmaplan i sopkärl med flera fack som sedan hämtas vid tomtgränsen. 2025 förväntas det nya systemet införas.

Andra exempel på åtgärder i den föreslagna avfallsplanen är att:

utreda olika möjligheter att materialåtervinna vintergrus

ställa krav på bevarande och återbruk av material och minimering av spillmaterial i projektering och upphandling av byggnation, ombyggnation och anläggning

samla in mer av hushållens farliga avfall

öka möjligheterna till källsortering i offentlig miljö.

– Sverige är ett högteknologiskt land med en stark innovationskultur. Genom den nya avfallsplanen kommer Uppsala att uppmuntra företag som tar fram smarta lösningar för att hushålla med våra naturresurser. Det skapar nya gröna jobb samtidigt som det ökar självförsörjningen och bidrar till ett mer robust samhälle, säger Rafael Waters (S), styrelseordförande Uppsala Vatten och Avfall AB.

Förslaget till ny avfallsplan som kommunstyrelsen beslutade idag skickas nu vidare till kommunfullmäktige som sammanträder 19 september.