Nyheter

VBG Group antar nya hållbarhetsmål

VBG Groups styrelse har antagit nya hållbarhetsmål för koncernen. Målen omfattar perioden 2023 till 2030 och ökar ambitionen för VBG Groups hållbarhetsarbete. VBG Group står bakom alla 17 av FN:s globala mål. De nya hållbarhetsmålen är utformade för att stödja FN:s mål och för att vägleda koncernen mot en långsiktig hållbar utveckling.

VBG Groups hållbarhetsmål i korthet:

Växthusgaser (GHG) – 50 % minskning av GHG (scope 1 och 2) till 2030 (referensår 2022)

Minskat avfall – minska farligt avfall med 50 % och den totala mängden avfall med 25 % till 2030

Ansvarsfullt företagande – 100 % av leverantörerna av direkt produktionsmaterial ska underteckna VBG Groups uppförandekod och 100 % av våra toppleverantörer samt våra egna produktionsanläggningar ska vara certifierade enligt ISO 14001 senast 2030

Mångfald och inkludering – VBG Group ska öka andelen kvinnor till minst 30 % 2030, antalet ledare ska följa andelen kvinnor totalt i koncernen och ambitionen är att alltid ha minst en kvinna i ledningsgrupper. Vi har nolltolerans för diskriminering.

Säkerhet – Vårt mål är att inga arbetsrelaterade olyckor ska förekomma och vi verkar för att våra produkter skapar ett säkrare samhälle.

– Jag är mycket glad över att ha de nya nödvändiga hållbarhetsmålen på plats, säger Christina Holgerson, ansvarig för hållbarhetsfrågor inom koncernen. Industrin har en viktig roll att spela och i våra nya mål fokuserar vi än mer på att minska våra värdekedjors miljöpåverkan. Hållbarhetsarbetet är en viktig del i vår strategi framåt och våra nya mål är väl i linje med vårt högre syfte att skapa ett säkrare samhälle.