Nyheter

Dagvattnets dag

Dagvattnets dag är en temadag som instiftades av VA SYD år 2020 och som sedan dess infaller den 24 september varje år. Dagen syftar till att få fler att uppmärksamma dagvattnet och att se det som en värdefull resurs. Med dagvatten menas regn eller smältsnö som leds från våra tak, rinner på våra gator och vidare ut i åar och hav.

Gästrike Vatten har just nu ett stort fokus på just dagvatten, där vi arbetar både på kort och lång sikt med utredningar, åtgärder och verksamhetsutveckling.

– Redan innan skyfallet år 2021 arbetade vi systematiskt med att kartlägga de svaga punkterna i vårt dagvattensystem. En stor del av vårt dagvattensystem är dimensionerat utifrån äldre standarder, vilket gör att vi inte kan vara säkra på att det är anpassat för den mängd dagvatten som idag behöver ombesörjas. Detta innebär att vi nu på kort sikt behöver säkerställa att vi uppfyller det ansvar vi som VA-huvudman har för hantering av dagvatten i redan befintliga områden, säger Hanna Kulla, enhetschef Teknik, Gästrike Vatten.

Vad Gästrike Vatten gör för att minska risken för översvämningar

Gästrike Vatten arbetar med flertalet projekt och uppdrag kopplat till dagvattnet. I stadsdelen Hemsta i Gävle, byggs till exempel ett dagvattennät och ett fördröjningsmagasin för dagvatten för att minska problem med regn- och smältvatten som ansamlas och inte rinner undan. Inom organisationen pågår också ett internt utvecklingsarbete med policys, riktlinjer, kriterier och lathundar. I detta arbete vill vi skapa goda förutsättningar att arbeta med dagvatten för oss internt och ge stöd till våra ägarkommuner, exploatörer eller andra berörda.

I Gävle kommun genomförs också en omfattande utredning sedan skyfallet, syftet med utredningen är att dels kunna få svar på ansvarsfrågor kopplat till försäkringsärenden men utredningen ska också kunna resultera i en ytvattenmodell. En sådan modell kommer vara en viktig förutsättning för att kunna identifiera problem- och riskområden som finns idag, utifrån detta kan vi sedan utreda och ta fram förslag på åtgärder som exempelvis fördröjningsmagasin eller dammar.

Stadsutveckling och exploatering

På längre sikt fokuserar vi främst på dagvattenfrågorna kopplat till stadsutvecklingen i alla våra ägarkommuner, främst vid exploateringar. I det arbetet har vi fördel i att kunna dimensionera direkt utifrån den senaste standarden, det är dock viktigt att ha med sig att vi aldrig riktigt kan veta hur mycket nederbörd som förväntas, det är alltid antaganden och kan ändras snabbt.

– En viktig del i stadsutvecklingen är att säkerställa hur dagvattnet ska lösas inom just det specifika området, men det är minst lika viktigt att säkerställa att diken eller ledningar utanför området är rätt dimensionerade för att klara det tillkommande flödet från exploateringen, säger Hanna Kulla.

Klimatförändringar påverkar dagvattenhanteringen

Klimatförändringar med ökad och mer intensiv nederbörd, i kombination med ett stort behov av vatten med god kvalitet, ställer höga krav på hur dagvatten hanteras. Hur väl vi tar hand om dagvattnet påverkar både våra havsvikar, sjöar och vattendrag, och på sikt också grundvattnet.

För att ta höjd för framtida klimatförändringar och osäkerhet behöver vi ta hänsyn till klimatfaktorn. Detta gör vi genom att ta med 25% extra nederbörd i beräkning av dagvattenflödet när nya anläggningar ska dimensioneras.

Du som privatperson kan hjälpa till

Dagvatten som rinner och sköljer av hårda ytor så som asfalt, tak och sten tar med sig föroreningar och skräp som ligger på dessa ytor. Hanteras dagvattnet rätt kan det nyttjas som en positiv resurs i samhället, i stället för att släppas ut orenat och förorena vatten och växt- och djurliv.

Dagvattnet är vårt gemensamma ansvar och alla kan bidra, som privatperson kan du hjälpa till bland annat genom att:

Tvätta bilen i biltvätt eller gör-det-själv-hall. Tvättar du din bil på gatan leds vattnet i väg orenat, vatten på biltvätten hamnar på reningsverket.

Samla dagvatten i tunnor, tankar eller dammar och använd till bevattning i trädgården.

Släng inte skräp på marken.

Minskad biltrafik minskar föroreningarna i dagvattnet, välj att cykla, gå eller åk kollektivt.

Låt gärna din gräsmatta ta hand om regnvattnet om möjligt. Risken för översvämningar och att föroreningar leds vidare till våra sjöar minskar om du inte leder vattnet direkt till dagvattennätet.