Nyheter

Nya värderingar vid upphandling i Skellefteå

När Skellefteå kommun upphandlade entreprenör för Bergsbyns företagspark gällde det att hitta ett företag som kunde bygga för bästa möjliga hållbarhet. Kommunen har tagit fram bra koncept för upphandling och kontraktsskrivning med sikte på hållbarhet. Konceptet arbetades fram genom det som i LOU heter Konkurrenspräglad dialog.

Vi är vana att upphandlingar fokuserar på priset och att upphandlande myndigheter är rädda för överklaganden från företag vars anbud inte har blivit antagna. ”Samhällsbyggnad” vid Skellefteå kommun har hittat ett upphandlingsförfarande som premierar hållbarhet och som har använts i flera projekt.

När det gällde Bergsbyns företagspark skulle anbudsgivarna klara tre aspekter:

1 Organisation och förmåga

2 Arbetssätt som bidrar till Skellefteås hållbara samhällsbygge 

3 En partner. Företagen måste visa att de hade erfarenhet av partnering och var redo att samarbeta för att hitta nya lösningar

Dessa tre aspekter utvärderades framför pris. Hur många och vilka krav som ställs varierar med karaktären på respektive projekt. Detta står inte alls i strid med LOU. Formuleringar där pekar faktiskt på att upphandling kan och ska gynna utveckling, detta har Skellefteå kommun tagit fasta på.

Dialoger

Den konkurrenspräglade dialogen börjar med att kommunen erbjuder företag att hjälpa till med utformningen av förfrågningsunderlaget. De som kandiderar måste dels ha förutsättningar att lyckas med uppdraget, dels utan ersättning lägga ner tid på förfrågningsunderlaget. Redan här öppnas möjligheter för nya idéer och innovationer, jämfört med en vanlig totalentreprenad.

Beställaren kommunen har sedan dialog med var och en av kandidaterna, och använder samma frågebatteri till alla. Det är enbart företagen som valts ut och som gett sitt bidrag till förfrågningsunderlaget som får lämna anbud.

När ett av anbuden antagits fortsätter dialogen med de övriga anbudslämnarna och beställaren träffar var och en för att ge och få feedback.

Partnering och flexibilitet

Den kontraktsform som sedan används är en form av totalentreprenad med partnering.

Projektet delas i Fas 1 (projektering) och Fas 2 (byggproduktion). Under Fas 1 används timpris, utan budgettak, och under Fas 2 självkostnadspris med ett procentpåslag som har satts redan i förfrågningsunderlaget.

– Med detta upplägg blir projekteringen mycket flexibel jämfört med i en normal totalentreprenad, förklarar Karin Degerfeldt, projektchef för Samhällsbyggnad vid Skellefteå kommun. Detta öppnar för nya idéer och innovationer, som kan realiseras i projektet.

Flera goda krafter som kan jobba för hållbarhet tas tillvara jämfört med en vanlig upphandling och ett traditionellt upplägg enligt ABT06.

– Genom vårt sätt att upphandla hittar vi de utförare som är bäst på hållbart byggande och har de högsta ambitionerna, fortsätter Karin Degerfeldt. Partneringupplägget och flexibiliteten, inte minst i Fas 1, är nödvändig för att ta stora kliv.