Nyheter

Nytt koncept för solceller ökar den biologiska mångfalden

Tisdagen den 4 oktober invigde Kraftringen bolagets första solcellspark, i byn Forsby utanför Klippan. Anläggningen ska årligen producera lika mycket el som 1000 elbilar förbrukar under ett år, och är en del av en tydlig uppåtgående trend för solen som energislag.

I södra Sverige finns fortsatt ett stort energibehov och -underskott. För att minska glappet mellan installerad effekt och det totala behovet, har Kraftringen byggt och installerat en solcellspark på knappt 3 hektar betesmark som nu invigs och tas i drift.

Ökande trend med sol

Under 2021 anslöts över 91 MW solenergi till elnätet bara i Skåne, en ökning med 56 procent jämfört med föregående år. Sett över hela riket har mängden installerad effekt från solenergi mer än femdubblats (587 %) på bara fem år.

– Solenergi är världens snabbast växande kraftslag. Intresset för solkraft ökar hela tiden och de som har solceller idag är mindre sårbara för de höga elpriserna. Det är glädjande med Kraftringens satsning på solenergi, och solcellsparken i Forsby i Klippan är ett bra och tydligt exempel på hur man genom smart markanvändning både kan generera förnybar energi och verka för ökad biologisk mångfald i samklang med lokalsamhället, säger Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Solparken i Forsby, Klippan, är Kraftringens första solpark och bolaget undersöker nu möjligheterna att bygga solparker på fler platser i sina nätområden.

– Invigningen idag är speciell för oss eftersom solparken i Forsby är vår allra första solcellspark och vi tittar på möjligheterna för fler. Kraftringen kommer fram till år 2030 att investera 9 miljarder kronor hållbar energiproduktion och framtidssäkring, varav 1 miljard kronor kommer att investeras i förnybar energi som sol och vind, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen.

Den biologiska mångfalden ska stärkas

I samverkan med markägarna har solcellsparken byggts med målet att inte enbart producera solel, utan också att öka den biologiska mångfalden på platsen. Dialog har inletts med den lokala Naturskyddsföreningen och med Skånes ornitologiska förening för att hitta fler åtgärder som kan förbättra för djur och växter. Den närliggande byskolan i Krika har engagerats och eleverna har byggt insektshotell och fågelholkar för att stärka den biologiska mångfalden i området. Skolan kommer också att kunna inkludera solparken i sin undervisning.

– Arbetet går helt i linje med kommunens hållbarhetsarbete där biologisk mångfald är prioriterat och där vi också just nu arbetar med en egen plan för solenergiutbyggnad. Det är dessutom väldigt roligt att se markägare, näringsliv och energibolag arbeta tillsammans på det här sättet. Vi pratar mycket om det inom kommunen, att hållbarhetsarbetet inte är en en-aktörsfråga utan vi måste alla kroka arm och bidra utifrån våra olika roller om vi ska nå ett hållbart Klippan, säger Love Hetz, stabschef Klippans kommun.

Marken, som givit gräs till djurfoder, kommer att fortsätta brukas som betesmark. Solcellspanelerna sitter 90 cm från marken och med en maxhöjd på knappt 3 meter, vilket gör att fåren kan röra sig mellan och under solpanelerna och beta obehindrat. Efter att anläggningens tekniska livstid är över, om 30-40 år, kan marken enkelt återställas till sitt ursprungliga skick.