Nyheter

Satsning på sjöfartsforskning ger resultat

I Trafikverkets slutrapport för regeringsuppdraget om utökat och breddat stöd till sjöfartsforskning kommer myndigheten fram till att satsningen lett till goda resultat. Fler aktörer arbetar nu inom området och större projekt har genomförts som gett ny kunskap till näringens hållbarhetsarbete.

Dessutom kommer man i utvärderingen fram till att behovet av sjöfartsforskning är fortsatt stort, något som branschorganisationen Svensk Sjöfart länge poängterat.

– Mycket bra har gjorts inom sjöfartsforskningen de senaste åren tack vare den satsning som genomfördes när man höjde medlen till sjöfartsforskning från 50 miljoner till 100 miljoner. Sjöfarten är oerhört viktig för Sverige som land, både i form av transporter och som näring. Samtidigt finns det flera utmaningar och frågor som vi behöver svar på och mer kunskap om, exempelvis frågor kring framtidens bränsle, energieffektivisering och digitalisering. För att utveckla sjöfarten ytterligare, och därigenom stärka konkurrensförutsättningarna för svensk export, krävs därför fortsatta satsningar inom området. Vi har tidigare sett rapporter om att medlen till sjöfartsforskning bör vara minst det dubbla för att säkerställa en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart. Därför är det helt nödvändigt att satsningen på sjöfartsforskning nu ökar och det är vår förhoppning att även den nya regeringen beslutar om en sådan satsning, säger Anders Hermansson, VD på Svensk Sjöfart.

Svensk Sjöfarts medlemmar satsar idag stora belopp på innovation och forskning. Under förra året presenterade exempelvis Destination Gotland ett förslag på hur konceptfartyget Gotland Horizon i framtiden skulle kunna använda sig av vätgas, Stena Line planerade för två fossilfria batteridrivna fartyg till 2030, Furetank byggde nya gasfartyg, Wallenius Marine tog ytterligare steg med det vinddrivna fartyget Ocean Bird och Terntank installerade batteripaket.

Även Viking Line testade ny teknik och byggde ett nytt fartyg med än mer miljö- och klimatförbättrande åtgärder. Destination Gotland ökade även mängden biogas från en till tio procent och Stena Bulk byggde tre metanoldrivna fartyg.

– Listan på rederinäringens satsningar är lång och det är mycket viktigt att staten matchar upp branschens omfattande finansiering av forskning och innovation. I dagsläget konstaterar Trafikverket att en stor del av sjöfartsforskningen finansieras direkt av rederierna och den maritima tillverkningsindustrin, detta anser vi är ohållbart och något som bör ändras om man från statens håll menar allvar med att man vill satsa på hållbarhetsfrågor och förbättrade näringsvillkor, säger Anders Hermansson.

Läs hela rapporten här.

Läs Svensk Sjöfarts forskningsstrategi.

Foto: Peter Lindenau