Nyheter

Ramboll: Ett klimatneutralt transportsystem behöver ta hänsyn till säkerhetspolitiska aspekter

Ramboll har genomfört en analys av de konsekvenser som utvecklade styrmedel för klimatneutralitet i transportsektorn kan få för Sveriges militära och civila försvar. Rambolls analys ingår i en rapport kring styrmedel för klimatneutralitet inom transportsektorn som Trafikanalys nyligen redovisat för regeringen, inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.

– Det vi tagit fram är ett strategiskt kunskapsunderlag som ska underlätta Sveriges fortsatta utveckling mot ett klimatneutralt transportsystem och en ökad robusthet inom vårt totalförsvar. Det är ett viktigt uppdrag i en tid när både klimatförändringar och säkerhetspolitisk hänsyn kräver fler och ökade insatser, säger Mikael Toll, senior rådgivare inom resilience.

Projektet ska bidra till att utveckla ett klimatneutralt transportsystem samtidigt som förändrade behov, nya tekniska lösningar och nya drivmedel måste hanteras ur en säkerhetspolitisk aspekt. Även om studien identifierar risker som måste hanteras, till exempel i samband med cybersäkerhet och informationshantering tar den också upp flera positiva konsekvenser som kan förstärkas.

Några av rapportens slutsatser:  

Samtidigt som elektrifieringen av transportsystemet riskerar skapa ett ökat beroende av Kina kan en ökad andel förnybara drivmedel minska beroendet av olja och underlätta en frikoppling från rysk energiexport.

Den ökade elektrifieringen gör det än mer angeläget att långsiktigt fortsätta bygga ut den svenska elförsörjningen, samt fortsätta utveckla en robust svensk elberedskap. En utbyggnad av lokal förnybar el och ökade möjligheter till energilagring kan bidra till att totalförsvarsförmågan ökar.

Många förnybara drivmedel har inte har samma lagringsbeständighet eller köldegenskaper som fossilbaserade drivmedel så även om drivmedelanvändningens relativa andel inom transportsektorn minskar krävs en utvecklad nationell drivmedelsberedskap.  

Förmågan att ta och ge hjälp till andra länder inom Nato samt förmågan till samarbete mellan militärt och civilt försvar måste säkerställas.

En ökad resurseffektivitet och ett transporteffektivt samhälle innebär flera positiva effekter för totalförsvaret, men transportsektorn och totalförsvaret måste anpassas till varandra för att inte riskera skapa förtroendeklyftor eller tvivel i händelse av kris som kan utnyttjas av främmande makter för att försämra försvarsviljan eller reducera förmågan till beslutsfattande.

Analysen utfördes av experter med flera olika kompetenser, t.ex. inom  totalförsvar, styrmedel och deras inverkan på utvecklingen av Sveriges civila och militära försvar, modeller för värdering och beskrivning av samhällskonsekvenser samt kunskap om transporter och styrmedel för transportsektorns omställning till klimatneutralitet.

Läs mer:
Underlagsrapporten finns publicerad hos Trafikanalys i Rambolls namn.