Nyheter

Globalt genombrott för ett hållbarare flyg

På sista dagen av FN-organet internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s 41: a generalförsamling i Montreal, Kanada, kunde de 193 medlemsstaterna enas om ett långsiktigt mål för den globala luftfartens koldioxidutsläpp, det så kallade LTAG som står för ”Long-term Aspirational Goal for International Aviation CO2 Emissions Reductions”.

Det globala målet är nettonoll koldioxidutsläpp senast 2050.

– Det är en verkligt historisk överenskommelse mellan världens alla stater om hur man avser hantera flygets klimatpåverkan framöver. Vi ska inte glömma bort att ICAO är en organisation med 193 medlemsstater vilket gör överenskommelsen global i ordets rätta bemärkelse, säger Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen.

ICAO har sedan 2019 arbetat med att undersöka möjligheten att besluta om ett långsiktigt mål för den internationella luftfartens koldioxidutsläpp. På ett högnivåmöte i juli 2022 antogs ett dokument med tydliga uppmaningar om ett mål om nettonoll-utsläpp år 2050. Nu har alltså detta mål beslutats.

Den globala flygindustrin har uppmanat ICAO:s medlemsstater att accelerera arbetet med ett långsiktigt utsläppsmål. Flygindustrin är global i ordets rätta bemärkelse och flyget är en förutsättning för det internationella samfundet och världsekonomin. För att verkligen göra skillnad måste flygets utsläpp hanteras globalt. Det har därför varit högsta prioritet för flygindustrin att skapa ett tydligt globalt mål med långsiktiga förutsättningar för utveckling av hållbarare flyg.

Både den europeiska och den globala flygindustrin har under pandemin förtydligat sina egna åtaganden att uppnå nettonoll-utsläpp senast 2050. Men det har saknats en tydlig markering och acceptans av detta mål från världens alla stater vilket bland annat bidragit till att stater och regioner som velat skynda på flygets omställning gått före med att införa krav och skatter som snedvrider konkurrensen.

– Flygindustrins klimatåtaganden kräver dessutom stödjande regeringspolitik, och det har vi tyvärr sett väldigt lite av hittills, menar Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg. Nu när regeringar och industrin båda är fokuserade på globalt nettonoll till 2050, förväntar vi oss mycket starkare politiska initiativ inom nyckelområden för fossilfritt flyg, som att stimulera produktionskapaciteten för hållbara flygbränslen, investera i uppgraderingen av flygets infrastruktur för att kunna hantera dessa bränslen och ladda eldrivna flygplan. Vi behöver också en storsatsning för att stötta den tekniska utvecklingen inklusive att föra viktiga tekniker till marknaden för att snabbare nå nödvändiga utsläppssänkningar, fortsätter Fredrik Kämpfe.

LTAG-målet bygger på den kombinerade effekten av flera olika utsläppsreducerande åtgärder. En accelererad process för att utveckla och implementera ny och innovativ flygteknik som el- och elhybridflygplan samt vätgasdrivna flygplan, effektivare flygoperationer, och en kraftsamling för att öka produktion och tillgänglighet av hållbara flygbränslen.

Genom LTAG-överenskommelsen bekräftar de 193 ICAO-staterna dessutom hur viktigt det är att snabbt utveckla verksamma finansierings- och investeringsstöd. Staterna förbinder sig att vidta konkreta politiska åtgärder som gör det möjligt att faktiskt stödja industrin att snabba på omställningen.

– Den svenska flygindustrin står fast vid sin fossilfria färdplan från 2018 med målbilden fossilfritt inrikesflyg 2030 och att allt flyg som lyfter från svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2045. Men för att nå målen sattes också en rad förväntningar upp i färdplanen på vad politiken skulle leverera. Vi pratade om ”hindersröjning” för att bana väg för fossilfritt flyg. Här behöver politiken öka takten, menar Fredrik Kämpfe

– Tyvärr saknar vi i Sverige stöd och riskdelning för produktion av hållbara flygbränslen. Produktion av hållbara flygbränslen i Sverige har därför inte heller påbörjats. Men mer saknas. Sverige har ännu inte tagit fram en sammanhållen plan för elektrifiering av regionalflyget. Detta trots att vi har en svensk tillverkare av elflygplan som vill gå före.

Som tur är har den kommande regeringen nu ett riktigt guldläge, understryker Fredrik Kämpfe och slår fast:

– Den svenska flygindustrin vill gå före och flyga mer fossilfritt. Nu vill vi se att Sverige och alla andra stater som beslutat LTAG arbetar hårt tillsmannans med flygbranschen och bränsle- och energiproducenter för att utveckla ett konkurrenskraftigt svenskt fossilfritt flyg!

Foto: Jan Vašek