Nyheter

Knuffar för mer återbruk vid hyresgästanpassningar av kontor

Erik Gustafsson och Erika Twengström tilldelas Samhällsbyggarnas pris Bästa examensarbete inom fastighetsekonomi 2022. Det delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna 2022.

De får priset för The attitude towards reuse within the adaptation of office premises – the effect of nudge through an intervention.

Examensarbetet skärskådar frågan om så kallad nudging kan vara en drivkraft för mer återbruk vid hyresgästanpassningar av kontor.

Juryns motivering:

”Examensarbetet behandlar en frågeställning som är högaktuell. Författarna angriper frågeställningen med en innovativ metod för ett examensarbete. Genom denna metod, där vi inser att man som student har begränsade möjligheter och en hyresvärd torde ha mycket större möjligheter, försöker påverka hyresgäster till mer hållbara val visar på goda insikter och lärdomar för framtiden. Författarna visar även på ett förtjänstfullt vis inte endast sina resultat utan problematiserar dessa dessutom på ett bra vis för att visa på vägar framåt. Ett examensarbete som inte bara är välskrivet utan även ligger helt rätt i tiden och torde vara intressant för alla inom kontorssegmentet.”

Hållbarhetsfrågor är en allt viktigare del av fastighetssektorn. Men när en hyresgäst flyttar in i sitt nya kontor är det mer regel än undantag att det gamla rivs ut och nytt sätts in. Återbruk skulle därför kunna göra stor miljönytta, påpekar författarna. Dessutom visar tidigare studier att det finns mycket pengar att spara genom hållbarare val.

Erik Gustafsson och Erika Twengström gjorde inledande intervjuer med branschrepresentanter för att vaska fram vilka faktorer som ligger bakom beslut om användning av återbruk. Svaren kokades ner till fyra dimensioner: kommunikation och kunskap, sociala faktorer, ekonomiska faktorer och tidsfaktorer.

Utifrån detta genomförde författarna en enkätundersökning bland kontorshyresgäster. Den gjordes vid två tillfällen: en gång före och en gång efter att hyresgästerna hade fått ta del av ett informationsmaterial som skulle göra de mer positivt inställda till återbruk. Dokumentet pepprades med fyra vedertagna ”nudges”.

Informationsmaterialet hade viss påverkan på svaren, konstaterar författarna, där effekten av nudge kunde utläsas isvarsfördelningen. Det visar att respondenterna hade tagit ställning i frågan även om skillnaderna inte var statistiskt signifikanta.

Författarna konstaterar sammanfattningsvis att:

”studien antyder att den dimension som kan vara viktigast att påverka är den som rör kommunikation och kunskap, då denna ligger till grund för den generella attityden kring återbruk och är därmed nödvändig för den fortsatta utvecklingen inom området”.

Examensarbetet är skrivet inom ramen för masterprogrammet Real Estate and Construction Management på Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

Vad betyder priset för er?

– Det är såklart väldigt kul att ett arbete vi lagt mycket tid och energi på uppmärksammas, men framförallt känner vi oss stolta över att vi kan bidra till en ökad kunskapsnivå och medvetenhet kring återbruk samt till olika tankesätt och metoder som kan appliceras för att tackla sektorns stora miljöpåverkan.

Varför valde ni att skriva om just detta ämne?

– Hållbarhet diskuteras dagligen i branschen, men samtidigt är återbruk en otroligt viktig del som fallit lite i skymundan. Vår bild var att fastighetsägare ansåg att hyresgäster generellt sett hade ennegativ attityd kring ämnet, vilket utgör en av barriärerna för att normalisera återbruk. Detta gjorde oss nyfikna och vi ville undersöka om denna uppfattning speglade verkligheten.

– När vi med hjälp av vår handledare kom in på Richard Thalers nudge-teori såg vi en stor potential att framhäva återbrukets betydelse i ett vidare hållbarhetsarbete med hjälp av denna teori och undersöka om det går att påverka attityden till det.

Utmärkelsen Bästa examensarbete fastighetsekonomi delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna. Det hålls på Norra Latin i Stockholm 25–26 oktober.

Vinnande bidrag utses av Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering (SFF), och prissumman på 20 000 kronor delas lika mellan författarna.

JURY 2022:

Peter Palm (ordförande), Malmö universitet och ordförande SFF

Lars Haag, Deutsche Pfandbriefbank

Daniel Roos, Stockholms stad

Samhällsbyggarnas priser offentliggörs dagarna innan Samhällsbyggnadsdagarna:

Torsdag 13 oktober: Bästa examensarbete fastighetsekonomi

Måndag 17 oktober: Bästa examensarbete fastighetsrätt

Onsdag 19 oktober: Excellence in Civil Engineering

Fredag 21 oktober: Clarence Morberg-priset

Tisdag 25 oktober: Årets samhällsbyggare