Nyheter

Kungspassagen i Uppsala certifierad med miljöbyggnad guld

Kontorshuset Kungspassagen i Uppsala har certifierats enligt Miljöbyggnad med betyget guld. Dessutom genomgår nu fastigheten en certifiering enligt WELL, ett system som är inriktat på hälsa och välmående.

Det är den amerikanska organisationen IWBI – International Well Building Institute – som står bakom WELL, vilket till stora delar baseras på amerikansk standard. Första gången certifieringssystemet användes i Sverige var för Castellums regionkontor i Stockholm. Då begränsades certifieringen till interiören. Sedan blev kontorshuset Eminent på Hyllie Terrass i Malmö den första hela byggnad som blev godkänd enligt WELL Core Certification.

I Hyllie Terrass finns också kontorshuset Eden, som också tillhör Castellum och som också har WELL-certifierats. Företaget har således byggt upp kunnande kring WELL och när Kungspassagen skulle byggas i Uppsala togs beslutet att förutom att använda Miljöbyggnad också tillämpa WELL för att lägga extra fokus på hälsa och välbefinnande.

Två koncept

Med WELL går det att certifiera både nya byggnader, befintliga byggnader och hyresgästanpassningar. WELL har två huvudsakliga koncept: WELL Certification och WELL Core Certification. Gränsdragningen mellan dem är inte helt enkel att beskriva, men WELL Certification används huvudsakligen där fastighetsägaren har sin egen personal (och även hyresgäster) arbetande i byggnaden och där dessa utgör majoriteten av byggnadens användare. Typisk applikation är ett kontor hos ett industriföretag. WELL Core Certification används för själva byggnaden. Typisk applikation är ett kontorshus där fastighetsägaren hyr ut lokaler i samma hus till olika företag. För Kungspassagen används Core Certification med versionsnummer 1.

Hållbarhetsprogram

Castellum formulerade ett hållbarhetsprogram inför bygget av Kungspassagen. Programmet omfattade miljökrav inkluderande Castellums interna krav, Miljöbyggnad och WELL. Programmet har använts som ett av underlagen för de projekterande konsulterna inom respektive disciplin.

– Hållbarhetsprogrammet tydliggör samtliga miljökrav för alla parter, säger Robert Carlsson, hållbarhetsansvarig för två regioner hos Castellum och verksam med hållbarhetsfrågor även centralt i Castellum.

Castellum har anlitat Bjerking för miljösamordning och för certifieringsarbetet med både Miljöbyggnad och WELL. Exempelvis har Bjerking stått till tjänst med en WELL AP.

Bjerking har ett eget projektverktyg som har använts för projektering samt för att hantera krav enligt bland annat BBR, Miljöbyggnad och WELL.

Lättare och svårare poäng

Certifieringsarbetet i WELL baseras dels på vad som detaljprojekteras, dels på mätningar och andra uppföljningar i byggnaden. Under projektprocessen samlas bevis in för att få ihop poäng till den slutliga betygsbedömningen. Målet för Kungspassagen är att klara minst 60 poäng och därmed erhålla betyget guld.

WELL använder en lång rad miljöindikatorer som delas upp i indikatorkategorier.

– För svenska projekt är vissa kategorier lättare att samla poäng inom medan andra är svårare, fortsätter Robert Carlsson. Ganska tidigt i projektet gick vi igenom indikatorerna och bestämde vad vi skulle satsa extra ansträngning på för att få poäng och samtidigt få mest hållbarhetseffekt. Det beror ju på vilket tema vi har för fastigheten i fråga och hur vi vill profilera den.

Slutlig certifiering

I WELL finns möjligheten att huvudmannen låter göra en precertifiering under projekteringsfas. Detta görs inte för Kungspassagen. Nu är huset står färdigt och inflyttat lämnas dokument in för granskning hos IWBI. När denna är klar kan det bli dags för slutlig certifiering, men först måste en Performance Test Agent åka ut och göra mätningar och bedömningar på plats för att kontrollera att byggnaden verkligen klarar utlovade prestanda.

– Det är intressant att bedömningar och betygssättningar till stor del baseras på mätningar och inte enbart på vad projekteringen har gett för resultat, säger Robert Carlsson.

– Jag vill också framhålla att trots att systemet baseras på amerikansk standard, är det relativ användarvänligt även i Sverige. IWBI är lyhörda och flexibla inför annorlunda lösningar och alternativa sätt att bedöma prestanda. Organisationen ger också bra service, bland annat i form av en WELL Coach som finns med under arbetets gång, avslutar Robert Carlsson.

En styrka med WELL är att vissa parametrar ska följas upp varje år och att återcertifering måste göras var tredje år för att få behålla certifikatet. Castellum lägger in dessa åtgärder i sina underhållssystem, och internutbildar också den tekniska personalen i hur certifieringarna påverkar deras arbetsuppgifter.

Även projektavdelningen hos Castellum måste ha fokus på uppföljning när en fastighet har certifierats, så att man vid en framtida hyresgästanpassning så att säga inte bygger bort några poäng…

FAKTA

Kungspassagen

Nybyggnad av kontorshus, Uppsala

Tidplan: jan 2020 – sep 2021

Byggherre: Castellum

Arkitekt: Tyréns