Nyheter

Nytt avtal samlar Sverige, Norge och Danmark kring EPD:er

Livscykelanalyser ligger till grund för miljövarudeklarationer, främst den typ som benämns EPD:er. Mycket kompetens om livscykelanalyser finns hos IVL Svenska Miljöinstitutet och experter knutna till IVL. Företaget äger också dotterbolaget EPD International som är en av de programoperatörer som publicerar EPD:er.

Att ta fram EPD:er har hittills i de flesta fall varit svårt, tidskrävande och dyrt. Det finns olika strategier att ta till för att processen ska bli mer kostnadseffektiv. Ett är att använda ett så kallat EPD-verktyg för en familj av produkter, där verktyget har utvecklats för hela familjen och sedan används för att framställa en EPD för respektive medlem i familjen, det vill säga de enskilda produktvarianterna. Ett nytt samarbetsavtal blir också av stor betydelse för att sänka kostnaderna. Avtalet har tecknats mellan de ansvariga för EPD-programmen i Sverige, Norge och Danmark. Detta skapar möjligheter att använda miljödata över gränserna.

Allt viktigare

– Vi ser att EPD:er kommer att spela en allt viktigare roll i takt med att länder ställer krav på byggnadernas totala klimatpåverkan, inklusive livscykelanalyser. Genom avtalet gör vi det enklare för branschens alla aktörer att möta de kraven och kan tillsammans utveckla EPD-systemet vidare, säger Sebastian Stiller, vd för svenska EPD International.

– Det innebär att EPD-ägarna, det vill säga producenterna, får en helt annan synlighet och tillgång till en mycket större marknad. Samtidigt blir det lättare för konsulter, entreprenörer och andra som behöver beräkna byggnaders klimatpåverkan att få tillgång till uppgifter om de byggprodukter som de använder i sina byggprojekt, säger Håkon Hauan, verksamhetschef för EPD Norge.

– Avtalet om ömsesidigt erkännande av EPD:er är en stark signal till och från den nordiska byggbranschen om att vi är enade i vår önskan att påskynda den gröna omställningen, säger Martha Katrine Sørensen, chef för EPD Danmark.

Efterfrågan på EPD:er har ökat snabbt de senaste åren, särskilt inom byggbranschen. Den svenska EPD-databasen ökade med 200 procent åren 2019–21 och innehåller nu över 3400 registrerade EPD:er. Även i Norge har man sett en explosionsartad ökning de senaste åren.

Stark signal

Det avtal som har tecknats innebär ett ömsesidigt erkännande av EPD:er, inklusive de produktkategoriregler (PCR) som de baseras på.

Ett så kallat Mutual Recognition Agreement (MRA) innebär att tillverkningsföretag som har fått en EPD publicerad hos en av de tre nordiska aktörerna nu – mot en mindre engångsavgift – kan få den publicerad av de två andra aktörerna utan att behöva verifiera EPD:n på nytt.

De tre ländernas EPD-programoperatörer hoppas att fler länder ansluter sig. De ser möjligheter till kunskapsutbyte och samarbete om digitalisering, verktyg och produktkategoriutveckling. Målet är att länderna ska harmoniseras över hela linjen så långt det är möjligt. Som en del av avtalet kommer en panel med representanter från de tre länderna att inrättas som fortlöpande kommer att diskutera utveckling av systemet.

En EPD – Environmental Product Declaration – är en miljövarudeklaration, framtagen på ett specifikt sätt som följer standard och är tredjepartsgranskad. Internationella och europeiska standarder styr framtagning och utformning. Grunden för en EPD är livscykelanalyser som beskriver en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel.