Nyheter

Göteborgs Stads första kulturreservat

Slottsskogen är en av Göteborgs största, äldsta och mest populära parker. Nu tar parken ett steg närmare att bli kulturreservat. Det skulle innebära ett starkare skydd av Slottsskogen men också högre krav på utveckling och förvaltning.

Byggnadsnämnden beslutade idag att genomföra samråd om förslag att Slottsskogen ska bli kulturreservat.

– Genom att göra Slottsskogen till kulturreservat så säkerställs parkens framtid och kvaliteten på parken kommer öka. Beslutet innehåller tydligare instruktioner kring hur Slottsskogen ska tas om hand och skötas, säger Sophia Älfvåg, som är projektledare för arbetet med kulturreservatet på stadsbyggnadskontoret.

Viktig för människan och naturen

Slottsskogen är en mycket omtyckt park som lockar besökare för socialt umgänge, idrott, evenemang, rekreation, lek och motion. Parken har också stor betydelse för den biologiska mångfalden och för stadens grönstruktur som är en viktig del i stadsutvecklingen. Det föreslagna reservatsområdet utgörs av riksintresse för både kulturmiljövården och friluftsliv.

– Slottsskogen ska fortsatt vara en aktiv park och det mesta som man som besökare kan göra i parken idag kommer också vara möjligt framöver. Det ska vara en plats både för spontana aktiviteter och större evenemang. Tillsammans med Botaniska trädgården och Änggårdsbergen bildar Slottsskogen en karaktärsskapande grön kil i staden som är viktig både utifrån biologisk mångfald och för rekreation i regionen, säger Sophia Älfvåg

I förslag till beslut för kulturreservat definieras Slottsskogens viktiga värden och det finns en skötselplan med åtgärder kring hur dessa värden ska utvecklas och bevaras. Det handlar till exempel om den historiska karaktären, att skapa tydliga entréer samt råd kring skötsel av växtlighet. Det finns också en byggnadsvårdsplan där det beskrivs hur parkens kulturhistoriskt intressanta byggnader ska förvaltas och vårdas samt ett gestaltningsprogram.

Majvallen och Slottsskogskolonin ingår i reservatet

I Sverige finns idag 47 kulturreservat. Slottsskogen kan bli det första inom Göteborg Stad. Kulturreservatet Slottsskogen föreslås bestå av stadsparken Slottsskogen, med undantag för området närmast Linnéplatsen samt Göteborgs naturhistoriska museum. I kulturreservatet ingår också idrottsområdet Majvallen samt Slottsskogskolonin. Reservatet uppgår till runt 135 hektar.

Alla kan lämna synpunkter på planen

2009 fick byggnadsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att upprätta ett långsiktigt skydd för Slottsskogen eftersom parken i stora delar saknar formellt skydd. Utifrån uppdraget har stadsbyggnadskontoret valt att undersöka möjligheten att bilda ett kulturreservat. Att förslaget nu går ut på samråd innebär att stadsbyggnadskontoret vill ha in synpunkter på förslaget från allmänhet och remissinstanser. När samrådstiden är slut kommer synpunkterna tas om hand och förslaget kan komma att justeras. Slutligen är det kommunfullmäktige som beslutar om Slottsskogen ska bli kulturreservat.

Fakta kulturreservat

Skyddsinstrumentet kulturreservat infördes med miljöbalken år 1999. Avsikten är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap. Beteckningen kulturreservat ska användas när kulturmiljön är det huvudsakliga skälet för att ett område ska skyddas.

Läs mer om kulturreservat på Riksantikvarieämbetets webbsida