Nyheter

Mimer ökar sin satsning på solceller

Att installera solceller på de nya hus som byggs i Västerås är en självklarhet för Mimer men effekten av installationer på befintliga fastigheter är ännu större. Bostadsföretaget har därför ökat takten för att bygga ut sin produktion av fossilfri el genom solceller även på det äldre fastighetsbeståndet.

– De stigande elpriserna och energikrisen är aktuella frågor men långsiktigt handlar det för oss om att öka egentillverkning av fossilfri energi, säger Jouko Körström, elsäkerhetssamordnare på Mimer.

– Vi installerar solceller i alla våra nyproduktioner och det har vi gjort länge, men vår ambition är att nu installera fem till tio nya solcellsanläggningar om året på de äldre fastigheterna, säger elingenjören Jouko Körström, elsäkerhetssamordnare på Mimer, ansvarig för el och elsäkerhet hos bostadsbolaget.

Målet är att minst hälften av en fastighets energibehov för fastighetsel ska täckas av egenproducerad solenergi. Installationen görs med bakgrund av att elanvändningen i Sverige ökar, och förutspås öka ännu snabbare framöver. Mer el behöver produceras för att möta behoven och hur detta ska göras debatteras flitigt. Flera olika energislag behövs för att skapa ett hållbart energisystem och solenergi är ett av dem.

– Satsningarna på solceller är något som definitivt kommer att löna sig framöver. Särskilt med tanke på de höga elpriser vi ser nu. Utvecklingen inom området går snabbt, solcellerna blir hela tiden effektivare och billigare att producera. Vi kan ganska snabbt räkna hem vår investering. Det blir billigare för oss när våra driftkostnader sjunker och i förlängningen bättre för våra hyresgäster, säger Jouko.

Solceller har flera fördelar. Förutom att de förser fastigheten med en del av energibehovet, avlastar den också elnätet då överskottsel matas ut, framför allt på sommaren då solinstrålningen är större än på vintern. Med batterianläggningar skulle energin dessutom kunna lagras.

– Utvecklingen går snabbt och nya spännande lösningar väntar runt hörnet, för oss som fastighetsägare men också för våra hyresgäster. Så vi fortsätter satsa på solceller. De är en viktig del av vårt arbete med energieffektiviseringar, stabilare elkostnader och självklart ett fossilfritt och hållbart sätt att driva våra fastigheter, avslutar Jouko Körström.

Om Mimers miljöarbete

Mimers mål är att halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2030 för att sedan vara klimatneutrala till 2050 enlig parisavtalet. De områden som är i fokus är uppvärmning av fastigheterna, byggverksamhet och underhåll samt hyresgästernas möjlighet att leva hållbart kopplat till hemmet.