Nyheter

Nytt stöd för hänsyn till biologiska värden vid byggplanering

Ekoplankompassen är ett nytt webbstöd som innehåller forskares och kommuners kunskap och erfarenheter. Webbstödet ger information och inspiration för att stärka ekosystemtjänster och biologisk mångfald i kommuner när det byggs om eller byggs nytt.

Ekoplankompassen riktar sig till kommuner som använder eller vill börja använda verktyget ekologisk kompensation i fysisk planering, men även till byggherrar och andra inom den privata sektorn, och till allmänheten. Ekoplankompassen har tagits fram av Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Högskolan Kristianstad.

Förlusterna av biologisk mångfald är i dag omfattande och hotar att slå ut de ekosystemtjänster som våra samhällen är så beroende av. När mark exploateras måste man därför i första hand undvika att påverka naturvärden negativt. Går inte det att undvika ska påverkan minimeras och, som sista utväg, kompenseras. Problemet är att det i dagsläget inte finns lagar som ger de skarpa verktyg gällande ekologisk kompensation i fysisk planering som kommuner behöver för att kunna implementera det.

– Det finns ett stort intresse från kommunerna att få veta mer om vad ekologisk kompensation innebär och hur man tillämpar det i fysisk planering. Det är också viktigt att forskningen inom detta område når ut till kommunerna på ett lättillgängligt sätt. Ekoplankompassen samlar erfarenheter både från forskningen och från de kommuner som tillämpar kompensation på en och samma webbplats. Vi tror att detta är ett bra sätt att ge inspiration till fler kommuner att införa kompensation i sina planeringsprocesser, säger Ingemar Jönsson, professor i teoretisk och evolutionär ekologi på Högskolan Kristianstad.

Hållbar Utveckling Skåne står som värd för sidan och har i nära samarbete med Högskolan Kristianstad och forskningsprojektet Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp) samlat in och skapat innehåll till sidan under 2022. Finansieringen har kommit från Region Skånes Miljövårdsfond.

– Sidan innehåller filmade intervjuer från kommuner som jobbar med ekologisk kompensation redan i dag, de delar också med sig av dokument och checklistor och allt binds ihop av kunskap från det forskningsprojekt som Ingemar Jönsson lett sedan tidigare. För att säkerställa användarvänligheten har vi haft en referensgrupp med elva kommuner och för att vi inte bara ska upprepa vad Boverket och Naturvårdsverket redan säger på sina sidor, så har även dessa varit med och tyckt till, säger Marja Boström, projektledare på Hållbar Utveckling Skåne.