Nyheter

Nu finns strandskyddet i Dalarnas kartor

Hur vet jag var det finns strandskydd? Får jag bygga på platsen, det ligger ett dike här? Det är exempel på vanliga frågor både till länets kommuner och till Länsstyrelsen. Nu lanserar Länsstyrelsen i Dalarna en ny karta för att underlätta både för allmänheten och kommunerna kring strandskyddsfrågor.

Att kunna identifiera vilka sjöar, vattendrag och kuster som omfattas av strandskydd är viktigt för den som arbetar med strandskyddsfrågor men det finns också ett stort intresse hos allmänheten kring var strandskyddet finns. Tydlig och lättillgänglig geografisk information om strandskyddet bidrar till förtroendet för reglerna och förbättrar möjligheterna att följa dem.

Kartan ger en indikation

Ibland kan något vara utritat som vattendrag med strandskydd på kartan, även om det inte är det. Det beror på att samtliga vattendrag automatiskt är markerade med strandskydd, men det behöver inte betyda att strandskyddet gäller då det finns vissa undantag i lagstiftningen. Kartan visar också strandskydd i tätorter där strandskyddet kan vara upphävt i detaljplanen.

Den nya karttjänsten ger en översiktlig bild av var det finns strandskydd i Dalarna, men är inte juridiskt bindande. Kartan kommer hela tiden att justeras när Länsstyrelsen får in nya uppgifter eller upphäver strandskydd.

– Vi bedömer att nyttan med kartan är stor, men vi vill också lyfta fram att det finns vissa fall då den inte visar rätt. I de allra flesta fall kommer man kunna se om strandskyddet gäller, men det finns undantag. För den som vill få en första indikation på om strandskyddet gäller så är kartan ett bra verktyg att ha till hands, säger Maria Jons på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kartan kommer finnas för hela Sverige

I maj 2022 fick länsstyrelserna tillsammans med Naturvårdsverket och Lantmäteriet ett regeringsuppdrag att ta fram information om var strandskyddet gäller i respektive län. Uppdragets mål är bland annat att uppnå en nationellt heltäckande digital redovisning i form av en karta över var strandskydd råder.

Kartan

De blåstreckade markeringarna visar var strandskydd kan råda.

Se kartan med strandskydd här: 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=c45f776423d948caa269c98e21a11950&bookmarkid=38797